Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Begroting 2019: over potverteren en geld lenen

Beschouwingen D66 5 november 2018 Begroting 2019

door Anke Sonnemans: fractievoorzitter D66 Gennep

Geachte voorzitter, collega’s, dames en heren in de zaal en kijkend vanuit huis,

 

Zoals mijn voorgangers ook al hebben benoemd, de Programmabegroting 2019 is duidelijk en leesbaar. De Begroting in 1 oogopslag die dit op een A4 laat zien is een mooie overzichtelijke toevoeging. Dank en complimenten van D66 aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

De vorige coalitie heeft een stabiele erfenis nagelaten en samen met de extra inkomsten vanuit het Rijk kunnen er de komende jaren op veel gebieden stappen en plannen worden gemaakt. We zien in deze begroting dan ook dat er flink uitgegeven gaat worden. Zoveel dat we denken de begroting vooral aan potverteren doet. Bovendien maakt D66 zich grote zorgen over de Pro Memori posten op dossiers die miljoenen euro’s gaan kosten. En nog meer zorgen maken wij ons over de volgende zin in het Memo hierover op 22 oktober van de wethouder: “Indien de liquiditeiten niet toereikend zijn, wordt een lening aangetrokken.” Voorzitter, hoezo wordt er een lening aangetrokken? Gaan we alle onze reserves de Niers in gooien?

 

Als nieuweling heb ik eens de beschouwingen van vorig jaar terug geluisterd. En ik wil hier niet gaan zwartepieten maar ik hoorde de woordvoerder zeggen dat de VVD vond dat er weinig ambitie was op het gebied van duurzaamheid. En dat is nou net wat D66 dacht van deze begroting. We missen een heldere doelstelling. Wat wil het college nou eigenlijk in de komende 4 jaren bereiken binnen onze gemeente? Welk percentage aan huishoudens en bedrijven moeten er eind 2022 op bijvoorbeeld duurzame energie overgestapt zijn? Welke maatregelen gaat de gemeente promoten?

Een van de kernpunten van D66 die we hier gemakkelijk kunnen toepassen gaat over het streven naar een duurzame samenleving.

Hier in Gennep kunnen we de wereld niet redden maar als niet elk land, elke stad, elk dorp, elke wijk en elke persoon zich inzet voor de bescherming van milieu en klimaat, waar zijn we dan mee bezig? In de begroting wordt het woord duurzaamheid vaak genoemd maar het verduurzamen van overheidsgebouwen en een energieloket voor info komt allemaal van bovenaf. Waarom worden de inwoners niet veel meer betrokken bij initiatieven voor een groenere wereld? Een mooi voorbeeld hiervan is Nijmegen Green Capital met projecten door inwoners en bedrijven zelf op poten gezet: Gras als Grondstof, Duurzame kleding in het Radboud en Bier uit Nijmeegs regenwater. Om inwoners meer te betrekken bij duurzaamheid vragen we ook aandacht voor het fenomeen Groene Daken. D66 zal binnenkort daarover met een voorstel komen.

We missen de rol van kinderen in het hele Gennepse verhaal. In Nijmegen kunnen ze een afvalheld worden waarbij ze een veiligheidshesje, een knijper en een speciale afvalzak krijgen en hun wijk schoon houden. Wij denken ook aan het organiseren van een duurzaamheidswedstrijd waarin alle scholen in de gemeente meedoen met ideeën en projecten. Met als slot een grote finale waar alle inwoners naartoe kunnen komen en kunnen stemmen voor de winnaar. Ideeën genoeg.

In Gennep halen we 121 kilo restafval per persoon op. Vergelijk dat eens met Horst aan de Maas waar 22 kilo wordt opgehaald. Wat is de ambitie van het college op dit vlak? Kan die omslag ook in Gennep plaatsvinden? Hoe gaat het college dit concreet aanpakken?

Per 1 januari 2025 moet alle asbest verwijderd zijn van de daken. In de begroting staat letterlijk geschreven: geen asbest in de gemeente. Als antwoord op de technische vragen van D66 worden bestaande subsidie- en leningsmogelijkheden genoemd. Maar de bestaande subsidie die beschikbaar is zal maar een fractie van de kosten dekken. En bij het aangaan van een lening via “Duurzaam Thuis” zitten eigenaren straks vast aan maandelijkse vaste lasten voor 15 jaar. Op welke wijze wil het college de inwoners steunen?

Duurzaamheid en milieu is fysiek te ervaren in de prachtige omgeving van Noord-Limburg. Gezien het grote aantal toeristen, wandelaars en fietsers mogen wij heel trots zijn op onze gemeente. Het Routeboek is een mooi voorbeeld hoe hier aandacht aan wordt besteed. D66 heeft in het voorjaar actief haar eigen fietsroutekaart onder de aandacht gebracht. Wij zijn blij met de extra gelden voor dit dossier maar wij vragen ons af hoe die gelden besteed gaan worden. Vandaar ons amendement om de raad deelprojecten voor te leggen. Ook heeft D66 een motie ingediend om te zorgen dat de mooie vlonder onder de Niersbrug daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden door het plaatsen van bankjes.

 

Er wordt onderzoek gedaan naar veiligheid op de N271 maar er zijn de laatste maanden verschillende ongelukken gebeurd op andere drukke wegen zoals de Brabantweg en de Heijenseweg. Gaat het college die situaties ook bekijken? En wat denkt u van de kinderen uit Ottersum? We zien hen over de stoep van de Niersbrug naar basisschool Elckerlyc en de sporthal fietsen. Vorig jaar hebben alle politieke partijen een brief van het KBO Ottersum gehad met de vraag of de veel besproken Niersdalbrug er toch nog kan komen. Ook voor de veiligheid voor de ouderen. Nee zegt het college, allemaal niet nodig.

Ronduit verbijsterd zijn we dat wethouder van Hulsteijn, die in de verkiezingscampagne afgelopen voorjaar ronkende leuzen had over verkeersveiligheid , nog niet om de tafel heeft gezeten met de Verkeerskoepel. Daar zit de praktische expertise, daar zit motivatie en betrokkenheid.

 

We hebben een Integraal Veiligheidplan wat einde dit jaar afloopt. In de Begroting is te lezen dat een extra ambtenaar wordt aangenomen om daadwerkelijk met het plan aan de slag te gaan. Waren er dan knelpunten in het verleden? Blijkt dat het plan niet goed uitgevoerd kon worden? Er ligt een amendement van D66 die aangeeft dat het bedrag incidenteel beschikbaar gesteld moet worden.

Een ander kernpunt van D66 is dat wij vertrouwen hebben in de eigen kracht van mensen. Er zijn vele mensen die in onze gemeente een steuntje in de rug nodig hebben en ik zal vandaag vier groepen benoemen. Ik denk daarbij als eerste aan mensen die moeite hebben met een reguliere baan maar prima functioneren in een aangepaste omgeving met maatwerk. Niet alleen INTOS speelt hier een rol in maar mensen kunnen ook hun plek vinden bij Atelier Sandmate, de Houtmaatjes en Ambachtelijk Hout.

Een steuntje in de rug hebben ook de vrijwilligers en mantelzorgers nodig. In 2015/2016 is een start gemaakt met nieuw beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers. Wat wordt daar nog mee gedaan? In het coalitie akkoord en de begroting zien wij hier niets van terug.

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving, zij zorgen voor welzijn en leefbaarheid in de gemeenschap. Als er initiatieven vanuit die gemeenschap komen moet je daar zorgvuldig mee omgaan.  Gennep-West is 1 van de paradepaardjes van Gennep als het gaat om inwoners die de handen ineen slaan. De derde groep die een steun in de rug nodig hebben zijn dan ook deze inwoners. College, geef de wijk een ontmoetingscentrum!

De laatste groep die ik wil benoemen zijn de mensen in de bijstand. Gennep heeft veel inwoners thuis in de bijstand zitten. De meesten werken een aantal uren via bijvoorbeeld Intos. Maar het is moeilijk om helemaal uit de bijstand te komen. Waarom kunnen ze niet voor vast werk terecht in onze gemeente? D66 roept het college op in gesprek te gaan met grote bedrijven zoals die op de Brem. Er worden tientallen arbeidsmigranten van buiten gehaald die wel werk kunnen vinden. Het is te gek dat onze eigen inwoners en statushouders daar bijna geen werk krijgen.

 

Tot slot hebben we een actie gehouden op Facebook met de vraag wie de kinderkermis terug wil op de markt. Daarop is massaal door de Gennepenaren positief gereageerd en dus lossen we onze belofte in en komen we opnieuw met een motie hierover.

 

Samenvattend kunnen wij het volgende stellen:

D66 zou willen dat het beleid en de begroting meer concrete inspanningen laten zien op het gebied van duurzaamheid. Ook mag het van ons allemaal wat socialer. De inwoners die extra aandacht behoeven kunnen prominenter in beeld. En de mensen die initiatieven organiseren moeten beter gehoord worden.

Wat betreft de financiën: het is weliswaar bijna pakjesavond maar D66 maakt zich grote zorgen over de Begroting: over de vele uitgaven, over de Pro Memori posten en over het gemak waarmee er gesproken wordt over leningen aangaan.

 

Voorzitter, dit waren de beschouwingen van de fractie van D66 Gennep.