Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 november 2018

Vragen over onveilige verkeerssituatie Karrevenseweg en omgeving

Vandaag hebben wij schrifelijke vragen gesteld aan het college.

D66 maakt zich zorgen over de verkeerssituatie in de omgeving Karrevenseweg, Hommersumseweg en Brem. Wij zijn van mening dat hier een onveilige situatie voor fietsers, wandelaars en ruiters is. Er worden nu maatregelen genomen, maar naar ons idee leiden die tot meer complexiteit en onveiligheid. Daarom hebben wij een aantal vragen gesteld aan het college van B&W.

Hieronder kunt u de gestelde vragen downloaden.

brem karrevenseweg

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden

 

Hoe beoordeelt u de verkeerssituatie in het gebied Karrevenseweg, Brem, Hommersumseweg.

 

Welke varianten zijn in beeld geweest om de verkeersveiligheid in dit gebied structureel veilig te maken voor fietsers, wandelaars en ruiters? Graag een nadere toelichting over de varianten en de argumenten voor de huidige keuze van inrichting.

 

Deelt u de mening van D66 dat de huidige inrichting van de verschillende verkeerspunten in dit gebied niet bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers? Sterker nog, dat er momenteel door de aanpassingen meer onveilige punten ontstaan door de niet doorlopende fietsverbindingen.

 

Wat zijn uw voornemens om op korte en lange termijn maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid inzake het gebied met de verschillende verkeerspunten Karrevenseweg, Brem, Hommersumseweg verkeersveiliger te maken.

Welke voornemens heeft uw college om de verkeerssituatie te verbeteren voor de toeristen die gebruik maken van deze wegen?

 

Afgelopen jaar is er een dodelijk ongeluk geweest in dit verkeersgebied. Wij willen graag informatie krijgen of de inrichting van dit verkeerspunt mee is genomen in de analyse van deze tragische gebeurtenis. Is een verandering of verbetering van dit verkeerspunt, in het verlengde van onze vragen aan de orde?

 

D66 heeft al meermaals gepleit voor het verbeteren van de fietsverbinding vanaf het Hezeland door het bos richting Heijderbos. Hoe ziet het college deze wens van D66 om medewerkers van Heijderbos, de Brem, de Grens en toeristen te faciliteren met een aantrekkelijk fietspad (overdag) dat een kortere verbinding oplevert met daarbij tegelijkertijd een  mooie toeristische en comfortabele fietsroute.

 

Toelichting

In oktober heeft ondergetekende vragen gesteld die ambtelijk zijn beantwoord (zie bijlage)

Op dit moment is sprake van extra scheidingen van verkeersstromen (aanleg fietspaden). Dit heeft tot gevolg dat fietsers / ruiters en voetgangers diverse keren over moeten (gaan) steken op onoverzichtelijke 80 km wegen. In en nabij bochten en kruispunten.

 

De wegen zijn zeer slecht onderhouden en door de aantallen vrachtwagens worden deze wegen zwaar belast.

 

De gemeente heeft enkele aanpassingen gedaan om de snelheid te minderen, maar het gaat om 80 km wegen met een grote hoeveelheid onoverzichtelijke bochten. De weg is zo smal dat de bermen gebruikt worden voor uitwijkend (vracht)verkeer. Dit is duidelijke zichtbaar door de flinke spoorvorming van uitwijkend vrachtverkeer.

 

Verder is het fietspad Hommersumseweg gescheiden door betonnen blokken. Het nieuwe fietspad Karrevenseweg heeft een duidelijk ander ontwerp en afwikkeling. Thans wordt een deel semi-verhard fietspad aangelegd, voor een klein deel van het fietsverkeer in dit gebied. Het levert een rommelig en onoverzichtelijke route op met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

 

Onderdoor het viaduct van de A77 is sprake van een weg zonder fietspad of fietszone: maar de aanwezige greppels voor afwatering zijn aanleiding voor passerende automobilisten om fietsers daarin te drukken (de weg is daar gewoon erg smal). Dit draagt bij tot onveiligheid en onoverzichtelijkheid. Met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

 

De directie van Heijderbos heeft onze zorgen inzake de verkeersveiligheid en onvriendelijkheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers in genoemd gebied bekrachtigd tijdens het raadsbezoek van 19 november jl.

Tijdens enkele gesprekken met leden van de Verkeerskoepel Gennep hebben wij soortgelijke signalen ontvangen.

 

Kortom: de fractie van D66 maakt zich grote zorgen over de verkeersinrichting van dit gebied en wil graag opheldering over de huidige en toekomstige verkeerssituatie.

 

Naar onze mening kan het toch niet zo zijn dat er een verkeersonveilige situatie ontstaat die niet aangepakt wordt door de gemeente Gennep.

 

In het te downloaden bericht staan eerdere vragen en antwoorden m.b.t. de situatie rondom het nieuwe fietspad.