Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

geen plek voor krasse knarren in Gennep (wel voor honden)

Soms is het nodig om als politieke partij een statement te maken. Te zeggen waar je voor staat, in de wetenschap dat de meerderheid een andere mening heeft.

Te weten dat je statement een soort roep in de woestijn is en mensen niet bereid zijn om te luisteren.

Wat is er aan de hand. Een groep ouderen heeft het initiatief genomen om samen een plan te maken. Een plan om een woonhof te realiseren in Gennep. Men heeft ook een geschikte plek gevonden: aan de Kalboerstraat. Lang gelden was hier een fietscrossbaan en vanaf de sluiting (medio 2002/2003) is het terrein niet in gebruik geweest.
De initiatiefgroep is in gesprek gegaan met de gemeente en kreeg te horen: Jammer, te laat. Wij hebben besloten dat er op die plek een hondenspeelplaats moet komen. Jullie initiatief is fantastisch, maar we zijn al zover in de planontwikkeling dat we niet mee willen werken aan jullie initiatief op die plek.

Voor wie meer wil lezen over het concept rondom dit initiatief: www.knarrenhof.nl

De ouderen zijn komen inspreken op een raadsvergadering. De aanwonenden betuigen hun volle steun voor het woonitiatief en voelen zich overvallen met de komst van een hondenspeelplaats in hun buurt.
De daaropvolgende vergadering (van de voorbereidende raad afgelopen 1 april 2019) is het onderwerp geagendeerd ter bespreking.

In de vergadering wordt helder dat het college geen enkele beweging wil maken. D66 is geschrokken van de grote mate van starheid en het bureaucratisch redeneren van dit college van B&W en de kritiekloze coalitiepartijen. Woorden schieten tekort om te illustreren hoe hier een burgerinitiatief aan haar lot wordt overgelaten.

Al het beleid van de afgelopen jaren is voldoende aanleiding om een snelle koerswijziging te maken en te anticiperen op dit geweldige initiatief. Een initiatief dat overal ondersteund wordt en ook omarmd wordt door de Rijksoverheid.

Daarom hebben wij een motie voor de nu eerstvolgende raadsvergadering van 15 april 2019 ingediend. Inmiddels heeft dit de steun van onze collega’s van de PvdA gekregen. Wij zijn benieuwd of college en coalitiepartijen blijven doorgaan met hun starre houding. Maar dan wordt wel heel erg duidelijk dat deze coalitie inderdaad Volle Kracht Vooruit gaat. Een heel bijzondere gang van zaken, maar weleen die dieptriest is en niet in het belang van Gennep (naar onze mening): wordt vervolgd

De motie:
De Raad,gehoord de beraadslaging,

overwegende

·      dat een groep Gennepse burgers concrete ideeën heeft en een burgerinitiatief heeft genomen voor het realiseren van een Knarrenhof aan de Kalboerstraat te Gennep. Een initiatief waarmee senioren op eigen kracht een                woonvorm realiseren die perfect aansluit bij het beleid in Gennep,

·      dat recent in het kader van het hondenbeleid het college het besluit genomen heeft om juist op deze plek een hondenspeelplaats te gaan realiseren,

·      dat alle partijen, de coalitie en het college in hun programma’s en beleid hebben staan dat burgerparticipatie en initiatieven van burgers zeer welkom en zelfs gestimuleerd moeten worden,

·      dat alle partijen, de coalitie en het college in hun programma’s en beleid hebben staan dat er levensloopbestendig moet worden gebouwd en er een passend woningbouwbestand moet komen

·      dat in de Lokale Woonvisie Gemeente Gennep 2017-2022 staat: “Wij willen daarom in de woningbouwprogrammering een buffer creëren die ruimte biedt om medewerking te kunnen verlenen aan                                   woningbouwinitiatieven die een levensloopvriendelijk concept bieden en die de doorstroming in de woningmarkt bevorderen. Gedacht kan worden aan proeftuinen zoals het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap,          wooncoöperaties, woonhofjes, seniorenwoningen, patiowoningen en meergeneratiewoningen”

·      dat de Rijksoverheid op 3 april 2019 een convenant met bankinstellingen heeft getekend. Dit  om soortgelijke initiatieven te ondersteunen met het realiseren van financiering en andere randvoorwaarden. Dit met als                       voorbeeld en inspiratie de Knarrenhof-initiatieven  Link naar publicatie

·      dat er diverse onderzoeken en adviezen liggen vanuit de periode van het initiatief van het Hospice “de Orchidee” (periode 2011-2014) waarin plek en bebouwing onderzocht en beoordeeld zijn. Het toenmalige college heeft            alle seinen op groen gezet en er was een voorstel voor een erfpachtconstructie om dit initiatief maximaal te ondersteunen.

Verzoekt het college

·      De voorbereiding en realisatie van de hondenspeelplaats op deze plek te stoppen en een geschikt (tijdelijk) alternatief voor de hondenspeelplaats te realiseren. Dit samen met alle betrokken belanghebbenden.

·      Met de initiatiefnemers van de Knarrenhof aan de hand van hun concrete plannen en ideeën middels een actieve ondersteuning verder vorm en inhoud te geven. Dit om de realisatie aan de Kalboerstraat van een Genneps            Knarrenhof te bewerkstelligen

en gaat over tot de orde van de dag