Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 mei 2019

Collegebesluit met verbod op eigen reclameborden stuit op veel weerstand in de raad

D66 heeft op zaterdag 18 mei op de Zandstraat aan veel mensen gevraagd wat ze vinden van het collegebesluit om posterborden en digiborden te gaan plaatsen in Gennep.
We hebben diverse meningen omgezet in een tekening op een van de lege etalages.

Bij de ingangen van de gemeente komen grote digiborden. En in alle kernen komen in totaal 100 posterborden (formaat A0). Verenigingen mogen geen eigen borden meer plaatsen. Alles moet via Jordans geregeld gaan worden.

De meeste mensen spraken hun verbazing uit.

Ook bij de collega’s van de VVD wekte het collegebesluit behoorlijke weerstand op. Zij hebben het initiatief genomen om een motie in te dienen om het besluit terug te draaien. Opmerkelijk dat een coalitiepartij het besluit van haar eigen wethouder onderuit probeert te halen. In dit geval een terechte actie. Wij hebben de motie ondersteund.

Op maandag 27 mei is de raadsvergadering geweest. Het college heeft al een contract ondertekend en het lijkt erop dat er geen weg meer terug is. Maar de gehele raad was niet blij met de informatie die we kregen rondom het besluit. Het CDA noemde de actie van het college knullig. Het college probeerde allerlei compromisjes in te brengen. Het besluit is een maand uitgesteld en de motie wordt de volgende raadsvergadering op 1 juli overnieuw ingebracht.

Dit uitstel was mede om de reacties af te wachten van een informatieavond de dag erna. Op dinsdag 28 mei heeft wethouder van Hulsteijn en de heer Jordans (van het bedrijf) een zaal voorgelicht over de nieuwe regeling. De zaal zat vol met enkele ondernemers maar vooral veel verenigingsmensen. Er was merkbaar weerstand tegen het voorstel. Verenigingen voelen dat de kosten bij hun neergelegd worden. Er zijn diverse rekenvoorbeelden gegeven.

De heer Jordans kreeg veel waardering voor het feit dat hij voor een zaal stond en het leeuwendeel van het collegebesluit en de gevolgen moest toelichten.

D66 Gennep heeft met de raadsvergadering en de informatieavond een groot gevoel van onbehagen gekregen rondom de gang van zaken. De wethouder geeft aan dat het om de uitvoering van een raadsbesluit gaat. De raad heeft besloten dat de posterborden er moeten komen en er een algeheel verbod komt op eigen verenigingsborden. Maar wij weten als fractie nergens van… De gehele gang van zaken levert heel erg veel vragen op. De antwoorden die we gekregen hebben tijdens de raadsvergadering en de informatieavond heeft opgeleverd dat we vandaag nieuwe vragen hebben ingediend waar we antwoord op willen krijgen.

We zijn van mening dat de besluitvorming door dit college zeer ongewenste gevolgen heeft. De verenigingen worden ons insziens gedupeerd. We zien niet in dat Gennep hiermee op de kaart gezet wordt en Gennep een nettere uitstraling krijgt (uitspraken wethouder van Hulsteijn).

Hieronder volgen onze vragen die vandaag (30 mei 2019) naar het college van B & W zijn gestuurd.

Geacht college,

Naar aanleiding van de bijeenkomst over nieuwe regels voor reclame uitingen afgelopen dinsdag 28 mei 2019 heeft de fractie van D66 Gennep de volgende vragen:

  1. De heer Jordans vertelde op deze avond dat de vergunningen voor de led reclame zuilen al binnen waren. Even later zei de wethouder dat de zuil in Ottersum tegen een tuin aan zou staan maar er nog geen contact gelegd was met de eigenaar. Hoe had deze inwoner kunnen weten dat er vergunning afgegeven was voor een zuil tegen zijn/haar tuin aan? Hoe hadden andere inwoners aankondigingen kunnen vinden over deze vergunningen? Het is de fractie niet gelukt hier informatie over te vinden.
  1. De nieuwe regels zouden op 1 juni ingaan. Hoe moeten evenementen, zoals de jeugd4daagse in Ottersum, reclame maken zonder led zuilen en posterboxen die nog nergens hangen? Ze mogen zelf geen reclame neerhangen na 1 juni.
  1. Hoe gaat de gemeente om met verenigingen van plan zijn in de toekomst hun aankondigingen op particuliere gronden langs de wegen neer te zetten omdat ze de hoge kosten van de posterboxen niet kunnen betalen?
  1. Er worden sponsoren gezocht die de posterboxen gaan financieren voor evenementen. Verenigingen werken al nauw samen met sponsoren en hebben voor de organisatie en accommodatie van hun evenementen het sponsorgeld hard nodig. Als het sponsorgeld in de reclame gestoken moet worden zal er niet veel overblijven voor andere sponsoring. Is het college het hiermee eens?
  1. Nu staan er alleen aankondigingen voor evenementen langs de weg. Straks komen er 100 posterboxen langs de invalswegen met daarop het grootste deel van het jaar reclame uitingen van supermarkten en andere bedrijven. Schiet de nieuwe regeling op deze manier niet haar doel voorbij?
  1. De aankondigingen zijn na invoering van de nieuwe regels alleen te zien voor mobiele inwoners die met de auto of fiets regelmatig het dorp of de stad uitgaan. Inwoners en kinderen die niet mobiel zijn zullen hier niets van mee krijgen. Wat vindt het college hiervan?
  1. Er komt geen led reclamebord bij de kern Ven-Zelderheide. Willen de inwoners van Ven Zelderheide geen infomatie zien?
  2. Waar baseert de wethouder zich op als ze aangeeft dat de huidige plannen en het nieuwe bordenbeleid gebaseerd is op een raadsopdracht.

Het kan toch niet zo zijn dat het college de beleving heeft dat het kennisnemen van een dikke nota betekent dat er een opdracht is verstrekt. En als we inzoomen in de beschrijving van de pagina in deze dikke nota zien we dat het gaat om enkel de led-borden bij de ingangen van de kernen.

 

10. Betekent dit besluit tevens dat het college het besluit terugdraait inzake de beleidsregels reclameborden hangend aan een lichtmast (11-6-2013)?
Indien dit niet het geval is, bent u dan niet bang voor bezwaren die door de verenigingen gemaakt worden tegen de kosten die in rekening gebracht worden voor de posterboxen. Het kan juridisch en moreel toch niet houdbaar zijn om aan verenigingen per week een kleine 30,- te vragen voor een posterbox terwijl alle grote supermarkten kunnen profiteren van het feesttarief van 30,- per lichtbak per jaar. En dit bedrag is dan bedoeld als vergoeding voor de energierekening die de gemeente betaald.

11. In de aanloop van het routeboek heeft een D66 aan de portefeuillehouder gevraagd of er een advies is ingewonnen bij ons Gelders Genootschap. Het gaat om een besluit dat beeldbepalend zal zijn voor Gennep. Destijds heeft de (vorige) portefeuillehouder gemeld dat er nog geen ruggespraak is geweest met stakeholders maar dat het hem verstandig leek om ons Gelders Genootschap te betrekken bij de verdere planvorming.

Wat is hun advies geweest en indien dit niet is ingewonnen, is dit niet een afwijking van ons beleid inzake de inrichting van onze openbare ruimte?

12. Alle projecten van het routeboek zijn gebaseerd op vooroverleg met stakeholders en belanghebbenden. We lezen ook in elk besluit dat belanghebbenden en stakeholders geconsulteerd zullen worden bij de verdere voortgang van het routeboek en de projecten.Met welke belanghebbenden heeft u vanaf het moment van kennisname door de raad van het routeboek (jan 2018) tot aan uw collegebesluit gesproken over uw voornemen voor de digiborden.

Wij citeren uit het projectplan:

De volgende partijen zijn nodig voor de realisering van het project:

– Verenigingen
– Gemeente Gennep
– Organisatoren van evenementen.
– VVV
– Toeristisch Platform Maasduinen
– Ondernemersvereniging.

Graag een overzicht van partijen / belanghebbenden waar u mee gesproken heeft. Graag ook in dit overzicht de mening van de belanghebbenden.

13. Op welke wijze is de oorspronkelijke opzet, de realisatie van een aantal digitale aankondigingsborden, verbreed naar een opzet waarbij alle losse posterborden verboden zouden worden en middels de voorgestelde aanpak via Jordans gereguleerd gaan worden. Wie heeft er op welk moment het besluit genomen om die koers te wijzigen?

14. De portefeuillehouder heeft in de raadsvergadering van mei 2019 gemeld dat er sprake is geweest van een aanbesteding. Kunnen wij kennisnemen van de wijze waarop dit aanbestedingsproces is aangegaan? Graag willen wij een afschrift van de vraagstelling en het programma van eisen dat naar alle drie partijen is gezonden. Daarnaast ook een inzicht in de selectiekriteria die u heeft gebruikt. U stelt dat de regionale positie van Jordans een belangrijk argument is geweest bij de keuze: waarvoor hulde. Zijn de andere twee partijen ook regionale / plaatselijke partijen?

15. Het contract met Jordans is 15 mei jl. getekend. We zouden graag ter visie het getekende contract met voorwaarden en bijlagen kunnen inzien.

16. Van het Route boek: graag ter inzage alle gedateerde concreet geformuleerde besluitvorming van B. en W. Zo ook de marsroute en de besluitvorming door de Gemeenteraad.

17. Hoeveel zijn de gemeentelijke kosten tot nu toe en op welke posten geboekt ten aan zien van de nieuwe regels? Welke kosten worden nog incidenteel en structureel verwacht? Inclusief claims van huidige gebruikers van vergunde reclame middelen.

18. Hoeveel stellages/frames bezit de gemeente?  Heeft het college in haar voortvarendheid al van deze frames verkocht of aan derden toegezegd?

19. Zowel jl. maandag/raad en dinsdag/ inwoners werden er vanaf sheets/boekwerk informatie gegeven. Graag ontvangen wij het boekwerk en de gepresenteerde beelden.

 

 

posterborden (totaal 50 dubbele borden in de gemeente)

digibord bij de ingangen van de gemeente