Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juli 2019

Behandeling Voorjaarsnota 2019

Op maandag 1 juli is tijdens de raadsvergadering de voorjaarsnota behandeld. Hier is onze bijdrage voor de 1e termijn na te lezen.

Betoog 1 juli 2019 Voorjaarsnota en Trimesterrapportage

Geachte raad, college, kijkers thuis en alle anderen hier in de prachtig opgeknapte raadszaal. D66 dankt de samenstellers van de trimesterrapportage en de voorjaarsnota. Ook dank voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen naar aanleiding van deze onderwerpen.

Ik heb in het verleden het college akkoord wel eens een Sinterklaas akkoord genoemd en nu, na een dik jaar dit nieuwe college gevolgd te hebben, denk ik: waar blijven de kado´s en wat gaan ze kosten? Er zijn zeker wat zaken uitgevoerd. Maar er is vooral voortgeborduurd op het al bestaande beleid.  Met Raads Informatie Brieven worden alle beslissingen gedeeld met de raad. Er is geen systeem in de aanpak maar zaken worden opgepakt zoals ze voor de voeten komen. Bovendien ziet D66 onvoldoende transparantie in het openbaar bestuur omdat we verschillende malen geconfronteerd zijn met besluitvorming voordat belanghebbenden hun zegje hebben kunnen doen. Zoals we hebben kunnen ervaren met het hele gedoe over de reclame uitingen (bomen kap, Knarrenhof)

In november heeft D66 tegen de Programmabegroting 2019 gestemd. Als reden gaf ik daarvoor aan dat deze coalitie ons spaargeld, dat in jaren is opgebouwd, in korte tijd er mogelijk volledig doorheen jaagt.  D66 maakt zich nog steeds grote zorgen over de enorme aantallen kosten die  nog niet zijn ingevuld, de zogenaamd pro memori posten, op de voorjaarsnota.  Grote projecten zoals KindeducatieCentrum, doorsteek Ringbaan-N271, beschermd wonen, accommodatiebeleid, huisvesting Elzendaalcollege: het  zijn allemaal onzekere factoren. En zijn er harde cijfers zoals bij programma 4 voorzieningen onderwijshuisvesting, dan staat dat toch als pro memori post genoteerd. Elzendaal Gennep heeft de kosten voor hun uitbreiding voorgeschoten en we weten wat ze van de gemeente teruggaan  krijgen. Dat gaat over veel geld, ik heb het niet over een paar duizend euro’s. Deze school is ondanks demografische ontwikkelingen een sterk groeiende school. Dit moet gekoesterd en gefaciliteerd worden door de gemeente.

Ook heb ik in mijn betoog in november het streven naar een duurzame samenleving genoemd. Dit speerpunt van D66 krijgt in onze ogen te weinig aandacht in de begroting en dit wordt nu in de voorjaarsnota niet gecorrigeerd. Laat volwassenen en vooral ook kinderen middels projecten kennis maken met duurzaamheid. Werk hiervoor samen met buurten en scholen.

In het collegeprogramma staat dat het college wil dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd; zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit. In de voorbereidende raadsvergadering van 17 juni zei de portefeuillehouder dat de afspraken met de provincie over woningbouw  boterzacht zijn en we de woonvisie niet hoeven te volgen. Bovendien vallen de woningen voor starters en senioren  niet onder de harde plancapaciteit. D66 wil graag weten hoeveel woningen op korte termijn hierdoor gebouwd kunnen gaan worden.

In de Raads Informatie Brief van 9 april jl. over het ontlasten van de Zwartweg wordt melding gemaakt dat er via de 1etrimesterrapportage budget zal worden gevraagd voor de uitvoering van fase 1 en fase 2 van de quickwins. D66 Gennep is het hiermee eens en we zijn verheugd dat er een oplossing is gekomen voor de jarenlange gevoelde overlast op de Zwarteweg. Hoewel we het met veel aanpassingen voor de begroting eens zijn, gaan we niet akkoord met de 50.000 euro, opgenomen in de Trimesterrapportage en met de 150.000 euro zoals genoemd in de Voorjaarsnota voor benodigde onderzoeken voor de doorsteek Ringbaan – N271. Wij vragen ons af welke maatregelen en tegen welke kosten de verkeersoverlast op de Nijmeegseweg, de Zuid-Oostwal, de St. Janstraat en de Ottersumseweg, de Kleefseweg, de Zandstraat en de Brabantseweg wordt aangepakt.

Op pagina 15 van de Voorjaarsnota staat het Routeboek vermeld. Daarin staat dat het college zal proberen projecten te realiseren en indien nodig middelen beschikbaar stellen om aanvullende projectcapaciteit in te huren. Dat klinkt heel vrijblijvend en vaag en doet geen recht aan al die bladzijdes met prachtige plannen in het Routeboek. Er moeten wat D66 betreft meer projecten komen voor onze eigen inwoners. D66 heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat de gemeente Gennep zich moet inzetten om een kindvriendelijke gemeente te worden. Wij pleiten daarbij voor een een outdoor speeltuin of beweegpark met strand achter de Martinuskerk bij de Niers. Ook willen wij voor onze eigen inwoners meer verbinding met Maas en Niers. D66 pleit al lange tijd voor Maas- en Niersstrandjes. In de Raads Informatie Brief van het college van 25 juni  staat dat deze strandjes te gevaarlijk zijn maar kijk eens in de krant hoeveel stadsstranden er momenteel ontstaan: in samenwerking met andere overheden worden diverse initiatieven tot stand gebracht.  We vinden dit een groot gemis en vinden dat er met de natuurlijke kwaliteiten in Gennep onvoldoende voor haar eigen burgers tot stand wordt gebracht.

D66 staat regelmatig met een tent in de Zandstraat met onderwerpen waarover voorbijgangers kunnen meepraten. Het valt ons op hoeveel toeristen en mensen van buiten er  door Gennep lopen. Daar moeten we heel  trots op zijn. Maar hoe kan de bezoeker van Gennep nu weten dat de toren waar hij langs loopt een bezoek waardig is. Hoe kan hij weten welke andere prachtige plekken en gebouwen de hele gemeente heeft? Er is vorig jaar beloofd op de website van de gemeente Gennep een toeristisch component toe te voegen. Wanneer komt dat?

Tot slot: het college koerst af op een uitdagende financiële tijd. Veel gemeenten kampen met tekorten door de hoge kosten van o.a. de jeugdhulp. Dan kan het niet zo zijn dat in het tweede jaar van dit college er zoveel pro memori posten zijn. Die moeten ingevuld worden want pas dan kun je een echt debat aan gaan. We vrezen het moment dat het noodzakelijk wordt dat er weer een kerntakendiscussie moet worden gevoerd.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

Namens de D66 fractie: Anke Sonnemans