Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

D66 verzoekt om een extra raadsvergadering

Vandaag heeft D66 Gennep een brief gestuurd aan de gemeenteraad.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Gennep

Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Gennep

Gennep, 11 juli 2019,

Geachte voorzitter, waarde collega’s

Deze openbare brief is een verzoek om een extra raadsvergadering te beleggen in de gemeente Gennep. Zo snel als dat mogelijk is.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juli 2019 heeft burgemeester de Koning aangekondigd te stoppen met zijn ambt met ingang van september 2019

Daarna zijn er diverse perspublicaties geweest en wordt steeds meer duidelijk dat er een groot verschil van inzicht en beleving is in het waarom van zijn besluit. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de wethouder(s) en de burgemeester geven verschillende duidingen. Er is geen gezamenlijk (pers)bericht tot stand gekomen.

Ons fractielid Pubben heeft afgelopen maandag met de griffier gesproken over de huidige onwenselijke situatie. Als raadslid heeft hij aangegeven behoefte te hebben aan een ingelaste raadsvergadering om meer inzicht te krijgen en direct geïnformeerd te worden door de vertrouwenscommissie en leden van het college. Daarop kwam het bericht van de griffier dat hij zou proberen te bewerkstelligen dat er snel een extra vergadering met een niet-openbaar deel zou komen.

Op woensdagmorgen 10 juli 2019 is er wederom contact opgenomen door Pubben met de griffier en bleken er juridische risico’s te zijn om te komen tot deze raadsvergadering. Deze risico’s zijn onderwerp van onderzoek, waarbij diverse informatiebronnen worden betrokken.

Wij zijn lid van D66. Openheid en transparantie van bestuur is een van de fundamenten voor en van de visie van D66.

De huidige gang van zaken waarbij we niets kunnen vertellen aan burgers omdat we niet geïnformeerd zijn vinden we onwenselijk. Wij willen minimaal aan burgers kunnen vertellen dat we op hoofdlijnen van het proces dat zich afgewikkeld heeft rechtstreeks zijn geïnformeerd door de vertrouwenscommissie en leden van het college. En waarschijnlijk kunnen we dan daaraan toevoegen niets te kunnen vertellen, maar wel onze rol als (controlerend) raadslid kan uitvoeren.

In 2017 is door de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld. We hebben als raad destijds vastgesteld dat er na de herbenoeming van de burgemeester (mede n.a.v. het advies van de vertrouwenscommissie heeft de raad besloten tot het uitbrengen van een positief advies aan de Kroon omtrent de herbenoeming) een 100-dagen gesprek plaats dient te vinden in het eerste jaar van de herbenoeming. En tevens gesteld dat eenmaal in de twee jaar een functioneringsgesprek plaatsvindt.

In de Gelderlander van vandaag lezen we een citaat van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie: “Geloof me: we zijn echt niet over één nacht ijs gegaan”.
Betekent dit dat de vertrouwenscommissie tot een standpunt is gekomen en wellicht een besluit heeft genomen?  Nogmaals: vreemd en onwenselijk dat de gemeenteraad deze informatie die op te veel manieren is te interpreteren wederom uit de krant moet vernemen.

In de huidige adviescirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gesproken over de wenselijkheid van klankbordgesprekken (ter vervanging van de term functioneringsgesprekken) tussen vertrouwenscommissie en burgemeester.
Hierin wordt ook gemeld dat niet-openbare verslagen van deze klankbordgesprekken eventueel door de gemeenteraadsleden ingezien kunnen worden. In Gennep kennen we deze werkwijze (nog) niet.

Uit de krant (artikel Gelderlander 4 juli 2019) hebben we vernomen dat de vertrouwenscommissie contact heeft gehad met wethouders en dat hierin de aanleiding was voor het (verdere?) functioneringsgesprek tussen de burgemeester en de vertrouwenscommissie. Dit is afwijkend van de verordening: deze spreekt in artikel 10 lid 1 van het vooraf kenbaar maken van informatiebronnen aan o.a. de gemeenteraad.
In artikel 11 lid 2 van de huidige verordening wordt gesproken van een verslag van het functioneringsgesprek. Dit niet-openbare verslag wordt verzonden aan burgemeester en de commissaris van de Koning. Een bevindingenverslag (bij de herbenoemingsprocedure) wordt toegezonden aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 

In artikel 12 kunnen we lezen dat de commissie ingeval van onvoorziene gevallen waarin de verordening dan wel de circulaire “Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester” van de minister van BZK van 15 juli 2012 niet voorziet, de commissie beslist. Daar is in dit geval toch wel degelijk sprake van?
Thans is een nieuwe circulaire “Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester” uitgebracht die beschrijft dat het mogelijk is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in het verslag van de klankbordgesprekken.

Tijdens de extra raadsvergadering willen we graag door de verschillende stakeholders geïnformeerd worden over wie nu wanneer welk besluit genomen heeft of standpunt heeft ingenomen. Uiteraard zijn er nog veel meer vragen die we willen stellen.
We kunnen nog veel meer woorden hieraan wijden, maar die zinnen zitten vol met aannames, schijnbaarheden en interpretaties.

Als D66-ers hebben we behoefte aan helderheid en inzicht van wat zich heeft afgewikkeld.

 

Met vriendelijke groet

Paul Wessels
Frank Pubben

Raadsleden D66 Gennep