Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 augustus 2019

Schriftelijke vragen inzake de burgemeesters-affaire in Gennep

Vandaag hebben wij schriftelijke vragen ingediend bij het college van B & W.

Toelichting: Op 1 juli 2019 heeft de burgemeester een bericht voorgelezen in de gemeenteraadsvergadering. Later in een krantenbericht geeft hij aan dat hij weg moet van de vertrouwenscommissie. Wethouder Lucassen geeft aan dat de aanleiding om de vertrouwenscommissie te benaderen gelegen is in een probleem in de samenwerking met de burgemeester. (bron: de Gelderlander 4 juli).

Wij denken dat de rol van de vertrouwenscommissie helder is en de commissie momenteel buiten haar opdracht werkt.  Namelijk: de gemeentewet en verordening zijn helder. De vertrouwenscommissie heeft 3 rollen: 1. Bij de benoeming van de burgemeester. 2. Bij de her-benoeming van de burgemeester. 3. Bij de jaarlijkse functionerings -of klankbordgesprekken met de burgemeester. In die verordening staat niets over ontslag van een burgemeester. Ook niet van een rol als werkgeverscommissie die de voorbereidingen doet voor een ontvlechting van de arbeidsrelatie.

Wel staat er bij alle 3 de rollen dat de commissie over haar werkzaamheden altijd verslag en/of bevindingen uitbrengt aan de gemeenteraad. En de gemeenteraad vervolgens een besluit neemt. Dat raadsbesluit kan afwijken van het gegeven advies van de vertrouwenscommissie.

Dat sluitstuk in het werkproces van de vertrouwenscommissie is bijna 2 maanden na de aankondiging van de burgemeester niet gebeurd. De raad weet nog steeds van niets.

Deze onduidelijkheid naar raad en ook naar de inwoners van Gennep creëert onrust en schaadt het aanzien van bestuur en politiek van de gemeente Gennep. Wij vinden dat onwenselijk en willen zo snel mogelijk duidelijkheid van de betrokkenen.

Wij veronderstellen dat deze situatie een financiële en bestuurlijke impact heeft op de gemeente Gennep. Naar ons oordeel is sprake van een onvoldoende democratisch proces waarbij de gemeente Gennep ook naar buiten toe negatief op de kaart wordt gezet.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  • Op welk moment (datum) heeft u het vertrouwen in de burgemeester opgezegd?Met wie heeft u dat besluit gecommuniceerd en wanneer heeft u de burgemeester van dit besluit op de hoogte gesteld?
  • Op welk moment (datum) heeft u het besluit genomen om contact te zoeken met de vertrouwenscommissie en wanneer heeft u dat gedaan? Wat was uw motivering om de vertrouwenscommissie te benaderen en met welk doel? Wat heeft u de vertrouwenscommissie verzocht te gaan doen?
  • Wie van uw college heeft wanneer een gesprek gehad met de vertrouwenscommissie of met een lid van de vertrouwenscommissie over de burgemeesterskwestie. Of een melding gedaan bij de voorzitter van de vertrouwenscommissie.
  • Welke rol heeft de door de vertrouwenscommissie aangestelde adviseur vanuit het college ingenomen in het college? Heeft deze wethouder dezelfde mening als de overige wethouders binnen het college?
  • Wat is de rol van het college c.q. de wethouders bij de correcte afwikkeling van het traject dat in gang is gezet na het aangekondigde vertrek van de burgemeester (op basis van de informatie van de voorzitter Vertrouwenscommissie)
  • Uit de pers hebben wij kunnen vernemen dat er een probleem is in de samenwerking met de burgemeester. Hebben de wethouders c.q. het college, voordat ze contact hebben opgenomen met de vertrouwenscommissie en/of het vertrouwen in de burgemeester is opgezegd, hulp van buitenaf gevraagd om te zoeken naar manieren en wegen om de samenwerking te bevorderen en te verbeteren?
  • Op welk moment (en op welke datum) is het college of de wethouders overgegaan tot het inlichten van de Commissaris van de Koning inzake de gang van zaken in Gennep en de zorgen rondom het functioneren van de Burgemeester.
  • Klaarblijkelijk functioneert de gemeente Gennep vanaf 1 juli 2019 zonder al te grote knelpunten. Wij kunnen lezen dat het voltallige college in de vakantieperiode gewoon is blijven werken en er ook voorstellen naar de Raad gaan. Blijven er momenteel belangrijke en zware zaken liggen omdat de besluitvorming binnen het college hapert?
  • Bent u bereid om externe hulp en ondersteuning te aanvaarden om binnen de huidige samenstelling opnieuw te zoeken naar wegen om te komen tot een voldoende samenwerking en herstel van vertrouwen?