Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 oktober 2019

20.000 bomen planten in gemeente Gennep

De diverse overheden in Nederland staan op dit moment voor nogal wat opgaven op het gebied van natuur, water, landbouw en landschap.                                                                                    De Provincie Limburg heeft het initiatief genomen om een ambitieus bomenplant-programma op te zetten.  De provincie wil binnen twee Statenperiodes 1,1 miljoen bomen planten. (Voor elke inwoner een boom.)

Afgelopen zaterdag, 19 oktober j.l.  heeft D66 in de Zandstraat te Gennep in de  D66-Tent aan de Gennepse inwoners gevraagd of  zij mee wilden denken en suggesties wilden geven over een extra Genneps bomenplan.   

 • Iedereen die we hebben gesproken, wil meer bomen in Gennep.
 • Achter de Weverflat wordt veel genoemd als mooie plek.
 • Maas en Niers werd vaak genoemd. Er zijn daar veel bomen weggehaald of verdwenen de afgelopen jaren. De mensen waarmee we gesproken hebben realiseren zich het belang van een open landschap en de noodzaak van het waterbergend vermogen van ons gebied. Maar men vindt het ook te kaal en wenst dat er bomenpartijen en bosjes komen op veel van die lege en kale plekken.
 • Er was veel aandacht voor de aanplant van fruitbomen en notenbomen.  Een oma had met haar kleinkinderen een volle zak kastanjes geraapt bij het Martinushof.                                                  Dat was een goede illustratie van de wens tot aanplant van fruit – en notenbomen in de gemeente. Een wens die door verschillende mensen werd geuit.
 • Bomen in het centrum terug.                                                                                                          Nu is er veel steen en heel weinig groen.
 • Bij Dichterbij, bij het hoofdgebouw. Maar ook de bossen (Heijense bos) kennen veel kaalslag de afgelopen jaren. Het Heijensebos wordt ook genoemd als een slecht onderhouden bos.
 • Enkele mensen gaven aan dat er veel meer mogelijk is met het openbaar groen in de woonwijken. Een inwoner gaf aan dat hij graag mee wil werken aan het onderhoud om daarmee mooier groen in de straat te krijgen.                                                                            Het is nu saai en onderhoud is eenmaal per jaar met een grote zaag. Daar zou veel meer mogelijk kunnen zijn.
 • Tot slot werd er een oproep gedaan om meer samen te werken met de natuurorganisaties, scholen en zorginstellingen bij de verdere ontwikkeling van plannen.

Voor de komende raadsvergadering heeft de fractie van D66-Gennep nu een motie ingediend waarin aan het College van B&W wordt verzocht:

 • In 2020 te komen met een dynamisch plan om de komende 8 jaar 20K (20.000) bomen te planten in de gemeente Gennep.
 • In 2020 meteen een aanvang te nemen met de start van een eerste fase van uitvoering van dit 20K-bomenplan Gennep.
 • Een projectorganisatie op te gaan bouwen waarbij natuurverenigingen, scholen, Dichterbij, Dorps -en Wijkraden en diverse verenigingen en inwoners betrokken worden of kunnen worden bij de planvoorbereiding, uitwerking en het onderhoud.
 • Via social media (facebook) een pagina vorm te geven waarmee iedereen (wijkraden, verenigingen, individuele burgers,…) mee kan denken over de plannen en de uitwerking. En dus ook iedereen goed geïnformeerd wordt over de voortgang van het project.