Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 november 2019

Algemene beschouwingen D66-Gennep

Algemene Beschouwingen fractie D66 Gennep over begroting 2020     4 november 2019

Geachte voorzitter, collega’s, dames en heren,    deze college periode is al een heel eind op weg en wij maken ons zorgen. Grote zorgen.          Ze hebben te maken met 3 zaken:

Ten eerste de begroting waarin we zien dat u als college grote leningen aan wil gaan.            De tweede zorg gaat over duurzaamheid. Uw college laat te weinig ambitie zien op dit gebied terwijl er grote uitdagingen zijn.
Tot slot betreft het onze zorg over het gebrek aan openheid en transparantie en het informeren van de burgers.

Ten eerste de Begroting.     
De technische vragen die we schriftelijk hebben gesteld zijn prima beantwoord door de ambtenaren. Onze dank hiervoor.
Het heeft onze zorgen echter niet weggenomen.
Ik heb het vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen ook al gezegd: “Het vorige college heeft een evenwichtige financiële erfenis nagelaten, maar het lijkt erop dat er in deze begroting flink uitgegeven gaat worden”.
Om ons heen zien we gemeenten die zich bewust zijn van een onzekere financiële toekomst, maar dit college wil zoveel lenen dat er een dubbele langlopende schuldenlast ontstaat van ruim €30 miljoen in 2021. Er staat namelijk dat we dan €20 miljoen extra gaan lenen.

De kosten voor de rondweg, de zo gewenste sporthal en voor gemeentelijke accommodaties zijn nog niet bekend. Wij weten dat nieuwe ontwikkelingen geld kosten, maar kan het college uitleggen waarom dit lenen in 2021 nodig is en hoe men aan dit bedrag komt? Kan het college daarvoor een overzicht geven van de verwachte kosten van de grote projecten?
Bij al dat lenen van miljoenen moet er ineens wel gekort worden op de kleine post onvoorzien.
Dat is juist een potje waarover de raad kan beschikken als er goede (burger)ideeën zijn.
Niet gebruikte gelden blijven in kas, alles wat niet gebruikt wordt in dat jaar stroomt automatisch terug naar de algemene middelen.
D66 wil dat er onverminderd €50.000 in deze pot blijft voor de bekostiging van maatschappelijk goede ideeën en dient er een amendement over in.

In de gemeente zijn de kosten voor de jeugdzorg en WMO toegenomen (WMO: gemeentelijke zorgondersteuning waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen).
Omdat de hoogte van de bijdrage van het Rijk onzeker is, zien we om ons heen dat veel gemeenten daar rekening mee houden in hun meerjarenbegroting.
Het college geeft aan dat ze mogelijkheden ziet om de kosten op jeugdzorg en WMO te beteugelen. Welke mogelijkheden zijn dat?
Eén van de kernpunten van D66 is dat wij vertrouwen hebben in de eigen kracht van mensen.
Om die eigen kracht aan te spreken is soms hulp nodig. Die bijzondere zorg wordt o.a. gegeven door INTOS.
D66 wil de gemeente en INTOS complimenteren met wat er momenteel gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld vrouwen-empowerment (vrouwen-emancipatie) voor statushouders en het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt.
De samenwerking van de gemeente met INTOS is het afgelopen jaar een groot succes geweest.
Onbegrijpelijk vindt D66 dan ook de bezuiniging van €150.000 op deze werkvoorziening.
Wat is de visie van het college op het beleid van INTOS in een steeds veranderende werkelijkheid?

De tweede zorg gaat over duurzaamheid.
Een ander kernpunt van D66 is het streven naar een duurzame samenleving.

Dat betekent voor onze fractie, dat niet op de Regionale Energie Strategie wordt gewacht maar dat de gemeente zelf aan de slag gaat met inwoners, lokale ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, verenigingen en dorps- en wijkraden, om te komen tot concrete oplossingen.
Ons klimaat staat onder een geweldige druk en we zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

In de begroting van 2019 stond dat het college in overleg met de inwoners een uitvoeringsplan op zou gaan stellen voor Duurzaam Gennep voor de periode 2020-2021.
Ook zou de gemeente in 2019 themabijeenkomsten over duurzaamheid gaan organiseren en zou door de gemeente een energiebraderie worden gehouden waar een duurzaamheidsprijs zou worden uitgereikt.
Is dat afgelopen jaar gebeurd?
In de begroting die nu voor ons ligt zijn deze goede voornemens verdwenen. Hoe komt dat?

Hoe gaat het college de ambtenaren betrekken bij een duurzamer Gennep?
Verschillende gemeenten hebben bijvoorbeeld een fiets stimuleringsplan.

D66 is van mening dat het essentieel is om juist de inwoners te betrekken bij duurzaamheids-activiteiten.
Wij hebben, aan de hand van inbreng van onze burgers, een motie ingediend om met zijn allen in de gemeente Gennep bomen te gaan planten in de komende 8 jaren.Dit past in het bomenplantprogramma van de Provincie Limburg die ongetwijfeld graag mee betaalt.

Wij willen graag het aangepaste routeboek (Gemeenteprogramma Versterking Vrijetijdseconomie) nogmaals bespreken. Vorig jaar hebben we een amendement ingediend om meer sturing te krijgen op alle projecten. De raad had toen voldoende vertrouwen in een uitwerking door het college en rapportages via de Raads-Informatie Brieven.
D66 vindt dat de raad veel meer geïnformeerd moet worden over de uitvoering van de projecten en dat inwoners daar meer bij moeten worden betrokken. Dan kan het niet meer gebeuren dat, terwijl een paar jaar geleden verenigingen en dorps- en wijkraden “nee” hebben gezegd tegen een nieuw reclamebeleid, de posterboxen er nu toch hangen.

In de aanvulling van het routeboek van oktober 2018 is het fiets en wandelpad langs het Genneperhuis ineens een struinpad geworden.
Wie heeft dat bepaald en waarom?

Anderhalf jaar geleden heeft D66 een fietspomp en een reparatieset bij een theehuisje aangeboden. Dit met de bedoeling dat de gemeente dit zou oppakken en verder uitbreiden.
Vandaar onze motie over de fietsreparatiezuilen.

In de Tweede Trimester rapportage staat een heel stuk over het Plan Aanpak Stikstof.
De Raad van State oordeelde hierover dat het niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor stikstof producerende activiteiten.
Als gevolg van dit besluit liggen veel bouwplannen nu stil.
D66 heeft hierover aan het college vragen gesteld en uit de antwoorden bleek dat ze op dat moment niet wist dat in Heijen een melkveebedrijf geen toestemming heeft gekregen uit te breiden door de PAS.
Ook is niet helemaal duidelijk of de lang verwachte woningen aan de Goorseweg in Ottersum gebouwd kunnen worden.
Er is nog veel onduidelijk maar kan het college toch het proces aangeven hoe we hiermee om moeten gaan?

Onze derde zorg gaat over meer openheid en transparantie.
In dienst aan de mens”. Dat staat op de muursteen in de hal van gemeentekantoor.

D66 valt op dat onze leden de afgelopen maanden nog nooit zoveel boze inwoners voor hun neus hebben zien staan.
Of het nu gaat over de posterboxen, waar wij een motie over ingediend hebben en waarbij blijkt dat de dorps– en wijkraden die helemaal niet willen.
Of het nu gaat over de onduidelijkheid bij het vertrek van de burgemeester, waarbij onze fractie vanaf het begin vragen heeft gesteld en waarvan wij willen dat de inwoners betrokken zullen worden bij de profielschets van de nieuwe burgemeester.
Of het nu gaat over de paaltjes op de Willem Boyenweg, waarbij wij vragen hebben gesteld over de gang van zaken.
Of het nu gaat over de Lob van Gennep, over Haven Heijen, de eikenbomen in de Stationsstraat, het Knarrenhof, en tot slot, de frustraties bij buurthuis ’t Hökske, waar de beheerder als dank voor al zijn activiteiten door de gemeente een contract onder zijn neus geduwd krijgt met zo’n enorm huurbedrag dat hij daar nooit aan kan voldoen.

College, luister naar jullie inwoners!

Tot slot, wij hebben het collegeakkoord in het verleden wel eens het Sinterklaasakkoord genoemd.
Dat klopt niet.
Sinterklaas, in dit geval het college, belooft wel cadeautjes, maar de rekening voor onze eigen inwoners zullen heel hoog zijn de komende jaren. Heel hoog.

D66. Voor de toekomst.
D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft.
Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. Tegen uitsluiting en tegen haatzaaien.
En dat zullen we altijd blijven doen.