Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

D66-Gennep stelt vragen over het project “Lob van Gennep”.

De Lob van Gennep:
Hoe hebben burgers en raadsleden invloed op het besluitvormingsproces binnen de eerste en tweede fase van het project (Verkenningsfase en fase Planuitwerking).

De fractie van D66-Gennep krijgt regelmatig vragen van de inwoners van Gennep over de Lob van Gennep.
Vragen over de invloed die burgers van de gemeente Gennep kunnen uitoefenen op het hele besluitvormingsproces rond het project Lob van Gennep. Direct, of indirect via hun gemeentelijke vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

D66-Gennep heeft begin verleden jaar (2019) een driehoofdige werkgroep samengesteld om, het toen ingezette proces rond de Lob van Gennep, op de voet te kunnen volgen.
In deze D66-werkgroep Lob van Gennep werd de afgelopen anderhalf jaar de nodige deskundigheid opgebouwd om alle, door de stuurgroep aangedragen oplossingen voor de waterberging te kunnen beoordelen. De opdracht aan de D66-werkgroep was de oplossingen van mogelijke kanttekeningen te voorzien en om de fractie van D66-Gennep en de inwoners van de gemeente van advies te dienen.

De Verkenning Lob van Gennep is nog in volle gang en qua oplossingen nog zeker geen uitgemaakte zaak.
De fractie roept u op om uw mening, suggesties en kritische kanttekeningen aan hen kenbaar te maken. Zij nemen die dan mee in hun wensenlijst naar de portefeuillehouder.
Meld u dus en neem daarvoor Email contact op met de D66-Gennep fractie via Email aan fractieD66Gennep of met de fractievoorzitter Email aan a.sonnemans en vermeld daarin ook uw telefoonnummer. De fractie neemt dan daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor de fractie van D66-Gennep was het in het begin van dit jaar hoogst belangrijk helder te krijgen welke invloed raadsleden, burgers en ondernemingen hebben op het besluitvormingsproces in de diverse fasen van het project “Lob van Gennep”.

Daartoe werden afgelopen 6 februari door de fractie van D66-Gennep diverse vragen aan
het College gesteld:
– Wanneer worden de raden van Gennep en Mook betrokken?
– Hoeveel invloed hebben zij op het proces van besluitvorming?
– Komen er stukken over de Lob van Gennep ter besluitvorming in de raden?
– Welke bevoegdheden hebben de portefeuillehouders van de gemeenten Gennep en Mook & Middelaar op het proces?

Afgelopen week, helaas pas na 2 ½ maand, kwam het antwoord van het College waarin duidelijk werd dat de gemeenteraden van de twee betrokken gemeenten (Gennep en Mook & Middelaar) alleen wensen, voorstellen voor aanpassingen en kritische kanttekeningen via de portefeuillehouder (verantwoordelijke wethouder) bij de Stuurgroep Lob van Gennep kunnen indienen.
(zie voor volledige antwoord van het College van Gennep door de hyperlink te volgen onderaan dit artikel).

Wel zullen de gemeenteraden regelmatig worden bijgepraat over wat er binnen de gemeentegrenzen zal gaan gebeuren, er wordt echter aan hen geen besluitvorming voorgelegd.
Zij kunnen dus tegen de plannen geen “ja”of “nee” zeggen.

Onderstaande tekst is een samenvatting van het antwoord van het college op de ingediende vragen van 6 februari aan het College.

Over Verkenning project “Lob van Gennep”.
Aan het eind van de verkenningsfase neemt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (waarschijnlijk) eind 2021 een beslissing voor een planuitwerking, aan de hand van het advies van de “Stuurgroep Lob van Gennep” en in het kader van de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport van de Rijksoverheid). Link rijksoverheid Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).
De gemeenteraden kunnen daaraan voorafgaand via het College aan de portefeuillehouders hun mogelijke wensen en bedenkingen inbrengen in de Stuurgroep. De Stuurgroep stelt aan de hand van wensen van gemeenteraden, burgers en ondernemingen een ontwerp-voorkeursbeslissing vast die ter inzage zal worden gelegd.
Inwoners, ondernemers en gemeenteraden hebben vanaf dat moment de gelegenheid om eventuele aangepaste wensen in te dienen. Na verwerking van de ingediende wensen/aanpassingen volgt een advies over de oplossingen voor de waterberging aan de Minister.

Het mede besluiten over de alternatieven, over de uitwerking, de invulling en de wijze van schadeloosstelling kunnen de gemeenteraden, zoals hiervoor al aangegeven, echter niet.

Planuitwerking project “Lob van Gennep”.
Eenzelfde procedure geldt daarna voor de planuitwerking. De planuitwerking wordt door de stuurgroep gestart zodra de Minister over de voorkeursoplossing heeft besloten .
De gemeenteraden kunnen over de planuitwerking via het College aan de portefeuillehouders hun mogelijke wensen en bedenkingen inbrengen in de Stuurgroep. Op papier zouden ze wat invloed kunnen hebben, maar er besluiten over nemen is niet aan de orde.

We vervallen in herhaling door te stellen dat ook bij de planuitwerking het “mede besluiten” van de gemeenteraden over varianten, de uitwerking, de invulling en de schadeloosstelling behorende bij het project “Lob van Gennep” niet aan de orde is.
Zij kunnen in deze fase wederom alleen via de portefeuillehouder hun wensen en kritische kanttekeningen kenbaar maken.

Voor zowel de Verkenningsfase als de Planuitwerkingsfase ontbreekt er, een door het College afgegeven tijdschema voor de momenten dat de gemeenteraden met de portefeuillehouders overleggen over hun inbreng in de stuurgroep.
De fractie van D66-Gennep wil daarom het initiatief nemen om op korte termijn met het College en de andere fracties in de gemeente, via een motie, een tijdschema vast te stellen voor overleg over ons aller de inbreng (wensen, voorstellen voor aanpassing, bedenkingen) in het project Lob van Gennep.

Klik hier voor het antwoord van het College op de vragen van D66-Gennep van 6 februari.
U krijgt daarna een menu.
In dat menu tikt u in bij: Uw Organisatie: Gennep
Bij: Logingegevens tikt u in: burger
Bij: Wachtwoord tikt u in: burger