Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2020

Standpunt “Haven Heijen” D66-Gennep

“Haven Heijen”
Gezien de huidige afspraken die er tussen bewoners, initiatiefnemers en gemeente liggen is D66-Gennep tegen de huidige uitbreidingsplannen van “Haven Heijen”.
De grote meerderheid van de bewoners wordt geen recht gedaan en, naar ons gevoel, door hun bestuurders in de steek gelaten.

De huidige coalitie is, bij hun aantrede in het jaar 2018, al akkoord gegaan met de uitbreidings-plannen voordat ze zelfs kennis hadden van de daadwerkelijke schaalgrootte en reikwijdte van het project en de gevolgen voor inwoners en natuur.
De uitbreiding van “Haven Heijen” lijkt voor de gemeente een prestigeproject te zijn geworden.

De gemeenteraad van Gennep heeft in september 2016 groen licht gegeven voor een eerste stap in het concretiseren van de uitbreidingsplannen. Die eerste stap betrof het laten uitvoeren van een studie, een zogenoemde Milieu Effect Rapportage (MER).
Ze formuleerde voor de studie drie doelen.
– Beoordeling en consequenties van de voorstellen voor de uitbreiding “Haven Heijen” en het daar liggende bedrijventerrein
– Onderzoek naar de bijdrage van het project voor de hoogwaterbescherming
– De effecten op de natuurontwikkeling voor de watergebonden natuur in het gebied

In 2018 heeft de huidige coalitie de regie uit handen gegeven aan de initiatiefnemers. De coalitie heeft, door het opnemen van en een positieve beoordeling van de uitbreiding “Haven Heijen” in de coalitieovereenkomst, ruim baan gemaakt voor de nog grotere plannen van de initiatiefnemers – zoals onder andere de wens voor een onderwaterdepot voor grindopslag.
Hierdoor moe(s)t de studie (MER) aangepast worden en zoekt men nu in die studie naar breedgedragen oplossingen.

D66 is van mening dat daarom een uitbreiding van de haven Heijen conform de “huidige” plannen veel te ingrijpend is door de volgende tegenargumenten:

– De uitbreiding heeft een negatief effect op de natuur
– Er is nauwelijks sprake van natuurontwikkeling, enkel een geringe compensatie van wat er aan natuur verloren dreigt te gaan
– De impact van industrie en het toenemend verkeer op de bewoners van woonboten in de Waterwoonwijk en de bewoners in de kern van Heijen,
is te groot.
– Er ontstaat geen betere bijdrage voor een betere hoogwaterbescherming

Verder menen wij dat de koppeling door de gemeente van de inspanning voor een verbeterde verkeerssituatie als compensatie voor de uitbreiding “Haven Heijen” niet een cadeautje mag zijn voor de uitbreiding. Elke verkeerssituatie moet altijd onafhankelijk bekeken en aangepakt worden.

De voordelen van de verbeteringen van de verkeerssituatie wegen naar de mening van D66-Gennep niet op tegen de bovengeschetste nadelen.

Heeft u een ander idee of mening: schrijf ons via info@d66gennep.nl