Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 augustus 2020

Zeggenschap van gezin bij jeugdhulp

In dit begrotingsjaar 2020 heeft het College van B&W in Gennep afgesproken, samen met de gemeenteraad, zich vol in te zetten voor alle onderdelen van de jeugdhulp in de gemeente.
De basis voor jeugdhulp in de gemeente is de Jeugdwet.

De bedoeling van de Jeugdwet is het voorkomen van problemen en het vroegtijdig inzetten van hulp en zorg in het gezin om zo zwaardere vormen van hulp te voorkomen (bijvoorbeeld Kinderbescherming, pleeggezin…). De uitvoering is meestal in handen gelegd van de GGD en thuiszorgorganisaties.
Het eerste doel van de Jeugdwet is om te zorgen dat potentiële jeugdproblemen niet uit de hand gaan lopen door als gemeente preventief te werken door:
Meer eigen verantwoordelijkheid te laten ontstaan voor jongeren en hun ouders.
Meer de ‘eigen kracht’ en het eigen sociale netwerk van het gezin te benutten.
Meer in te spelen op de eigen gezinsmogelijkheden en de ideeën en daar als gemeente, GGD en thuiszorgorganisatie open voor te staan en daar zoveel mogelijk, binnen de kaders van de wet, naar te handelen.

De eerste stap bij het preventief werken is het maken van een familiegroepsplan.
Een familiegroepsplan is een plan dat ouders samen met familie, vrienden, professionele hulp en anderen uit hun omgeving kunnen maken om een vraag of een gezinsprobleem aan te pakken. De bedoeling van het familiegroepsplan is gezinnen en hun netwerk de mogelijkheid te bieden om zelf de regie te voeren over de hulp die zij nodig hebben. De manier waarop zij het familiegroepsplan tot stand brengen staat vrij. Ook hoe het plan eruit ziet, de vorm ervan mogen gezinnen zelf bepalen. Gemeenten zijn verplicht gezinnen ondersteuning te bieden bij het opstellen van een familiegroepsplan.

We herhalen: In dit begrotingsjaar 2020 heeft het College van B&W in Gennep afgesproken, samen met de gemeenteraad, zich vol in te zetten voor alle onderdelen voor de jeugdhulp in de gemeente.
De gemeenteraad heeft, naast alle goede voornemens die het College presenteerde, als extra ondersteuning van die beleidsvoornemens van het College, een motie aangenomen om die volle inzet voor jeugdhulp nog eens te onderstrepen.

Maar nu. De D66-fractie, die de beleidsvoornemens ondersteunt, was met vragen blijven zitten.
Vragen over de inzet van de preventieve jeugdhulp in de gemeente. Die werden door D66 dan ook gesteld.
De vragen zijn beantwoord en dan behoren raadsleden tevreden te zijn.

We constateerden echter dat er gewoon geen invulling wordt gegeven aan een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet, de zeggenschap van het gezin in de vorm van een familiegroepsplan.

Het wettelijk recht op onafhankelijke ondersteuning bij het maken van een familiegroepsplan is om die zeggenschap en regie over het leven van gezinnen te borgen en te vergroten.
Immers, als er hulpverlening nodig is, staat de zeggenschap en de regie van gezinnen onder druk.
Zeker wanneer jeugdbescherming (raad van kinderbescherming, de rechter en veilig thuis) zich met kinderen en gezinnen gaat bemoeien.

Helaas is er in heel Noord-Limburg (nog) niets geregeld rondom die onafhankelijke ondersteuning.
Het zit klaarblijkelijk nog niet in het beleid van onze gemeentelijke bestuurders om zaken rondom het familiegroepsplan goed te regelen en duidelijk publiekelijk aan te geven dat ze over de invoering ervan niet tevreden zijn.

Net als in 2016, toen D66 zorgde dat het familiegroepsplan in de gemeentelijke verordening opgenomen werd, blijven wij werken aan het daadwerkelijk ondersteunen van het familiegroepsplan waarmee gezinnen actief in staat worden gesteld om hun echte eigen plannen voor het oplossen van gezinsproblemen zelf te maken.
Plannen om invulling te geven aan een aanpak rondom hun grote opvoedzorgen.
Zeggenschap over wat er gebeurt in hun gezin. Dat is de bedoeling van familiegroepsplannen.

College, zie er op toe dat de invoering van het familiegroepsplan in onze gemeente ook echt gaat gebeuren.

Reacties naar: info@d66gennep.nl