Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 augustus 2020

De zwarte weg van de Gennepse coalitiepartijen

Gaan we echt miljoenen (inschatting in 2018: 3,75 miljoen) uitgeven voor een onnodige tijdelijke verbindingsweg Milsbeek? En gaan we dat ook doen in deze tijden in de wetenschap dat we in een financieel moeilijke periode terechtkomen waarin het roer volgens ons echt om moet.

De coalitie heeft afgesproken om een verbindingsweg (een nieuwe weg) aan te leggen. Dit omdat er een tijdelijk ontgronding plaats vindt met extra vrachtverkeer. Ondanks een voorgenomen renovatie (met maatregelen en stil asfalt) blijft de verkeersonveiligheid en de overlast door het verkeer op de Zwarteweg, volgens het college en de coalitiepartijen van SP, CDA en VVD, onaanvaardbaar.
Een opmerkelijke mening omdat dit college bij de afgifte van de ontgrondingsvergunning en de bezwaarprocedure daarover een paar maanden geleden bij de Rechtbank Limburg te kennen gaf dat het extra verkeer ten behoeve van de zandwinning een zeer gering effect zou hebben op de milieubelasting.

Uitspraak 31 maart 2020 Rechtbank Limburg:
De gemeente Gennep wordt door de Rechtbank bevestigd dat het extra verkeer ten behoeve van de zandwinning een zeer gering effect heeft op de milieubelasting voor geluid, lucht en verkeer.

Volgens D66 Gennep is de aanleg van de nieuwe weg volstrekt overbodig en een uitgave van miljoenen Euro’s hiervoor onverantwoord.
Zeker gezien de cijfers over het aantal voertuigbewegingen die door de fractie van D66 nu boven tafel zijn gekomen.
Aantal voertuigen per dag Zwarteweg Milsbeek:
2010: 5600
2014: 5200
2016: 4800
2018: 4800 Een afname van 14% in nog geen 10 jaar.

Historie:
In maart 2018 besloot de gemeenteraad om, ter onderbouwing van de discussie over de rondweg Zwarteweg (en nu qua naam verandert in “Verbindingsweg Milsbeek”), voor de gehele gemeente Gennep een verkeersonderzoek te laten doen naar het aantal voertuigen per dag, niveau van het verkeersgeluid, trillingshinder en de verontreiniging door het verkeer van de lucht (luchtkwaliteit) op de belangrijkste verkeerswegen in de gemeente Gennep.

Het onderzoek werd gedaan door het adviesbureau Royal Haskoning die in april 2019 de resultaten opleverde zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding – aantal voertuigen per dag.
Helaas ontbraken de cijfers over het aantal voertuigen per dag van de reeds verzamelde cijfers uit 2010, 2014 en 2016 in het rapport.
Was er in 2018 nu sprake van een ander verkeersbeeld dan in de voorgaande jaren? Althans wij kregen ondanks vragen geen inzicht in onderliggende cijfers.
Rechtvaardigde dat (eventueel) veranderde verkeersbeeld de uitgave van miljoenen voor de aanleg van een kostbare verbindingsweg in Milsbeek?

De D66 fractie van Gennep stelde in april 2020 en opnieuw in juli 2020 vragen aan het college met de bedoeling om nu wel eens precies te weten hoe het met het verkeersbeeld en het verkeersmodel (verkeersveiligheid) op de Zwarteweg zat.
Dat naar aanleiding van een besluit van het College (april 2020) om de aanleg van de verbindingsweg Milsbeek voor te bereiden en te komen tot een voorstel voor het veranderen van het bestemmingsplan van het tracé aan de gemeenteraad.
Het is een opmerkelijk besluit van het college van B&W dat bekrachtigd is door de gemeenteraad omdat veel geld wordt vrijgemaakt voor voorbereiding en uitvoering.
Dit ook gezien de argumenten van het college van B & W die bekrachtigd werden in een uitspraak van 31 maart 2020 van de Rechtbank Limburg in de zaak over het al dan niet verlenen van een vergunning (van en naar de ontgrondingslocatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de ontgronder).
Wij citeren uit de uitspraak van de Rechtbank Limburg:

“Verweerder (red. = college B&W) heeft met zijn subsidiaire standpunt en het onderzoek waarnaar hij daarbij verwijst, aannemelijk gemaakt dat de toename van de geluidbelasting op de woningen ten gevolge van het extra verkeer zo gering is dat deze milieuhygiënisch aanvaardbaar is. Ook heeft verweerder in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat sprake is van een toename van emissies in de lucht die aangemerkt wordt als “niet in betekenende mate bijdragen”.

Wat kan dan de onderbouwing zijn voor het realiseren van een verbindingsweg (voorheen Rondweg) om de Zwarteweg te ontlasten.
Waarom wel de Zwarteweg en niet andere wegen ontlasten waar sprake is van veel meer voertuigbewegingen en overlast? En van objectieve verkeersonveiligheid.

De fractie van D66 heeft hierover op 14 augustus 2020 wederom schriftelijke vragen gesteld. We hadden daarvoor al diverse maanden lang per e-mail opheldering gevraagd over de onduidelijke cijfers waar het college mee komt. We kregen echter steeds ontwijkende antwoorden.
Wij willen echter heldere en transparante informatie. En die blijft maar uit. Vandaar dat we een heleboel schriftelijke vragen hebben gesteld.

De door ons gestelde vragen kunt u downloaden en nalezen door op de link te klikken:

vragen verbindingsweg aug2020

De inzichten en het door ons gemaakte overzicht verkeersbewegingen kunt u hier eveneens downloaden.

overzicht cijfers voertuigbewegingen en geluid

Zo lang niet helder is waarom we miljoenen moeten uitgeven aan een , naar ons inzicht, overbodige en onwenselijke rondweg of verbindingsweg die het landschap in ons groen buitengebied ook nog eens zal gaan aantasten, zullen wij kritisch blijven en tegen zijn. En wat ons betreft is een nieuwe weg door ons mooie buitengebied echt onwenselijk