Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020

De Pottenhoek in Gennep krijgt weer bomen terug.

In 2016 diende de fractie van D66 een motie in om te bewerkstelligen dat de Pottenhoek (een buurt in Gennep) opgeknapt zou gaan worden.
Verloedering (groenvoorziening, riool en bestrating) en verkrotting (gebouwen) van de wijk lagen volgens ons op de loer.
Voor de D66 fractie, als partij voor duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening, was dat aanleiding voor het indienen van een motie voor de herinrichting van de Pottenhoek.
De motie werd door de gemeenteraad in 2016 aangenomen.

Op 24 augustus 2020 is de uitvoering van het opknappen en het herinrichten van de Pottenhoek door Gebra Infra gestart.
De herinrichting richt zich in de Molenstraat, de Bleekstraat en de Oliestraat op het verbeteren van de waterhuishouding, het beperken van de parkeeroverlast en het herinrichten met groenvoorzieningen.

In de afgelopen periode bereikten ons echter diverse signalen dat de communicatie met bewoners over de herinrichting niet zorgvuldig genoeg zou verlopen. Tijdens de inloopavonden van 18 augustus werd eindelijk duidelijk welke plannen de gemeente had.

Zo werd in het gemeentelijk plan het merendeel van de bestaande bomen in de Pottenhoek (7 van de 9) gekapt en zouden daarvoor vakken met planten in de plaats komen.
De bewoners hadden andere ideeën.
Zij wilden minder vakken met planten ten gunste van het terugplaatsen van bomen. Tevens stond er niets in de plannen over renovatie inspanningen om de verkrotting van de buurt tegen te gaan.

Daarom zijn we als enige partij over de herinrichting van de groenvoorziening, maar ook over de aldaar toenemende verkrotting, vragen gaan stellen.
Per e-mail, maar ook in de raadsvergadering.

In een voorbereidende raadsvergadering gaf de wethouder aan dat aan de wens van de bewoners over de groenvoorziening gevolg zou worden gegeven. Hij deed de toezegging dat er weer bomen terug geplant zouden gaan worden.
Onze vragen hebben dan ook mede tot resultaat gehad dat er daardoor meer inzicht voor de bewoners in de herinrichting is gekomen en dat de gemeente de oorspronkelijke beplantingsplannen gaat aanpassen.

Met het opknappen en herinrichten van de Pottenhoek zijn de problemen in deze buurt echter niet verdwenen. Nog steeds is er sprake van toenemende verkrotting. Het opknappen van de huizen is echt heel hard nodig.

Daar waar andere gemeenten renovatiefondsen hebben gecreëerd om het renoveren van oude woningen voor eigenaren aantrekkelijk te maken dan wel om de mogelijkheid te hebben om panden (tijdelijk) op te kopen en te renoveren, stelt het College dat zij geen rol daarin heeft, noch het geld.

Toch hebben wij het College verzocht om te onderzoeken of een renovatiefonds haalbaar is om in dit soort buurten verkrotting te keren.
D66 heeft in dat verzoek de Pottenhoek en de Gaest als twee buurten aangegeven waar de gemeente extra inspanningen zou moeten doen om de verloedering en verkrotting om te keren.
Het College heeft verder onderzoek daarover beloofd.
Wij wachten op korte termijn met veel interesse het onderzoek af.

Een greep uit de antwoorden op onze vragen:

Over het gemeentelijk plan om de bomen in de Pottenhoek te kappen.
(antwoord):
De bomen die verdwijnen worden allemaal met een reden gekapt. Ze groeien niet (6 fruitboompjes), eentje hangt scheef en wordt gevaarlijk, één staat op de lijst van verboden exoten en één komt met de wortels bloot te liggen.
Dat er geen bomen terugkomen is een keuze. We hebben gekozen voor meer vaste plantvakken en minder bomen. Na reacties van bewoners hebben we besloten om de groenaannemer nogmaals naar het plan te laten kijken en te onderzoeken of er niet voor elke gekapte boom toch een passende boom terug kan komen. De verwachting is dat dit (deels) gaat lukken.
De bewoners worden hiervan op de hoogte gesteld.

Over hoeveel bomen hebben we het precies en hoeveel bomen worden er nieuw geplant.
(antwoord):
Er gaan 7 van de 9 bomen weg. De 6 sier-fruitboompjes die in de jaren 70 geleden zijn geplant, groeien slecht (en leveren dus ook bijna geen CO2-bijdrage) en hebben een slechte vitaliteit.
Van de 3 grote lindebomen gaat alleen de boom die erg scheef staat weg.
De 2 hemelbomen (binnen de hekken) staan op de lijst van verboden invasieve exoten.
Naar aanleiding van opmerkingen van bewoners onderzoeken we nu of de te kappen bomen vervangen kunnen worden door 6-9 beter passende bomen (qua soortkeuze en formaat).

Hoe verhoudt zich de inrichting tot de klimatologische uitdagingen van dit moment.
Op welke manieren wordt meer groen bewerkstelligd door de gemeente?

(antwoord):
De afname van de voorziene hoeveelheid verharding in ons plan zorgt er voor dat er meer water ter plaatse kan worden opgenomen en dat er minder directe opwarming van het oppervlak ontstaat. Zoals al gemeld wordt onderzocht of er nieuwe bomen aangeplant kunnen worden voor elke boom die gekapt wordt.
Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of er animo in de buurt is voor een project ‘steen eruit-groen erin’ waarbij bewoners een deel van de bestrating voor hun woning mogen verwijderen en hier groen aanplanten. Een aantal bewoners heeft hier al enthousiast op gereageerd.

Over de verkrotting.
Welke opdracht heeft u nodig om uitvoering te geven aan de wens van de raad.

(antwoord):
De stand van zaken is voor de witte schuur aan de achterzijde van Zandstraat 26 er een initiatiefnemer is die hier een plan voor 4 appartementen wil ontwikkelen.
Expert wil aan de achterzijde een appartement realiseren en de winkel uitbreiden. Meer winkelactiviteit dus.
Aan de achterzijde Zandstraat 42 (Oliestraat 25) is een initiatief in behandeling voor twee woningen.
Het pand Molenstraat 19 wordt niet bewoond door de eigenaar en is in dermate slechte staat dat het nu bij handhaving ligt om te kijken wat zij kunnen doen.
Er lopen dus initiatieven die de verkrotting van de Pottenhoek gaan voorkomen.

Reacties naar: info@d66gennep.nl