Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 augustus 2021

Vragen die D66 heeft ingediend over de uitbreidingsplannen “Haven Heijen”

De fractie van D66 volgt de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen kritisch.
Afgelopen week is er een advies uitgebracht door de onafhankelijke commissie Milieueffectrapportage.
De gemeente Gennep meldt op haar website dat de commissie positief is over onderdelen van de plannen en de duurzaamheidsmaatregelen waardeert.

De fractie van D66 leest deze beoordeling niet terug in het kritische rapport van deze onafhankelijke commissie.
Dit is de tweede maal dat er vanuit deze commissie Milieueffectrapportage kritiek komt op de plannen voor de uitbreiding van de Haven Heijen.
De commissie geeft heel duidelijk aan dat er onvoldoende onderbouwing aanwezig is waaruit de noodzaak van de uitbreiding blijkt.

Wij hebben nu diverse schriftelijke vragen gesteld, mede doordat de bezwaren die zijn ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan (in licht juridische termen: het indienen door belanghebbenden van zienswijzen tegen het bestemmingsplan) niet bij ons bekend zijn.
Dat vinden we heel vreemd. Zienswijzen dienen namelijk gericht te zijn aan de gemeenteraad en niet aan college of ambtenaren.

Tevens stelden wij schriftelijke vragen over de, door de gemeenteraad, in september 2016 gestelde doelen van het project “Uitbreiding Haven Heijen” omdat volgens ons daar niet aan wordt voldaan. Het besluit van september 2016 met de doelen luidde:
1. Uitbreiden van de bestaande haven in Heijen en het bedrijventerrein aldaar.
2. Bijdragen aan de opgave voor hoogwaterbescherming.
3. Ontwikkelen van watergebonden natuur.

Inzake doel 3 concluderen wij dat dit niet bereikt wordt in de voorliggende plannen.
Thans wordt buiten het plangebied compensatie gepland voor de natuurontwikkeling.
Daarmee wordt niet voldaan aan de door de gemeenteraad vastgestelde doelen.

Link naar de schriftelijke vragen van de fractie van D66.

Reacties naar: info@d66gennep.nl