Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie fractie D66-Gennep Lob van Gennep

MOTIE fractie D66-Gennep
ingevolge artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel nr. : griffiernr.

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020

Onderwerp: Onduidelijkheid Lob van Gennep

De Raad,

gehoord de beraadslaging, overwegende
dat er weliswaar verschillende informatiebijeenkomsten zijn geweest aangaande het Project Lob van Gennep en dat elke inwoner van Mook en Middelaar en van Gennep vragen kan en heeft kunnen stellen. Dat er daardoor ook vele keukentafelgesprekken zijn geweest met inwoners. Maar dat wij vervolgens constateren dat er veel onrust en onduidelijkheid heerst bij de inwoners.

Verzoekt het college

Dat de Stuurgroep waarin de portefeuillehouders van de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep zitting hebben eisen van de Projectgroep dat er meer duidelijkheid komt over de verschillende varianten en hun invloed op het gebied Lob van Gennep.

Dat er vanuit de gemeenten begrijpelijker en duidelijker gecommuniceerd wordt met de inwoners over het proces waarin we zitten en de keuze tussen de varianten.

dat de Stuurgroep duidelijker moet communiceren naar de inwoners toe wat precies hun rol en dat van de Projectgroep is.
dat er een animatiefilm moet komen per variant waarin precies inzichtelijk wordt gemaakt wat er gebeurt met de waterhoogte van de Maas en wat dat voor gevolg heeft voor het gebied in de gemeente.

dat er in begrijpelijke woorden duidelijk moet worden gemaakt hoe het protocol in elkaar steekt mocht de schuif ooit open moeten. En dat het duidelijk wordt door hiervoor genoemde animatiefilm wat er dan gebeurt.

Dat eerst duidelijk moet worden dat bij schade veroorzaakt door overstroming alle inwoners van de Lob van Gennep gelijk worden behandeld, ook wat de schadevergoeding betreft.

Toelichting

In februari 2020 heeft D66 vragen gesteld aan het college over de rol van de raden t.a.v. het project Lob van Gennep (zie onderstaande linken). Uit het antwoord bleek dat de raden weliswaar vragen kunnen stellen en initiatieven kunnen nemen maar dat de raden uiteindelijk geen beslissingsbevoegdheid hebben. De inbreng van de raden kan dus door de Stuur- en Projectgroep naast hun neer gelegd worden. Toch heeft D66 Gennep de afgelopen maanden geprobeerd de Stuur- en projectgroepen duidelijk te maken dat de communicatie naar de inwoners tekort schiet. Zeker wat betreft de variant met de “schuif”.

D66-Gennep stelt vragen over het project “Lob van Gennep”.

Het tijdschema voor de gemeenteraad voor de “Lob van Gennep”.

Ondertekening en naam: Fractie D66
Anke Sonnemans Paul Wessels Frank Pubben

Gepubliceerd op 27-05-2020 - Laatst gewijzigd op 27-05-2020