Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Lob van Gennep CDA, VVD, SP

MOTIE CDA, VVD, SP

Voorstel nr. : (In te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van het raadsvoorstel inzake jaarstukken 2019 (nr. 377751)

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020

Onderwerp: Voortgang project Lob van Gennep

De Raad, gehoord de beraadslaging,

In het jaarverslag 2019 wordt gesproken over welke activiteiten er in het kader van het MIRT- project Lob van Gennep zijn/worden uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is te komen tot een advies aan de Minister dat uitgaat van hoogwaterveiligheid en het beste aansluit op de wensen van de inwoners in de Lob van Gennep.

– Het beveiligingsniveau voor de inwoners in de Lob van Gennep is op dit moment niet op orde.
– In 2019 is de Onderzoeksfase van het MIRT-project Lob van Gennep afgerond en is een start gemaakt met de verkenningsfase die op dit moment loopt.
– De communicatie rondom de Lob van Gennep is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Tot heden is de Gemeente Gennep niet betrokken bij de communicatie over het project.
– Ten behoeve van de noodzakelijke milieueffectrapportage (MER) is in 2019 gestart met het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage heeft gelegen.
– Alle ingekomen reacties van burgers, bedrijven en dorpsraden worden beoordeeld, gewogen en verwerkt. Tevens worden de benodigde specialistische onderzoeken uitgevoerd voor het MER dat ter beoordeling voorgelegd wordt aan de onafhankelijke commissie MER.
– Het college maakt zich in diverse gremia sterk voor de belangen van onze inwoners, zoals ook beschreven in de raadsinformatiebrief van 19 mei 2020.
– Op basis van de MER er eind 2020 / begin 2021 door de gemeenteraad een advies gegeven moet worden aan het college t.b.v. de advisering van de Minister over de uiteindelijke beveiligingsvariant en keuze die aldaar gemaakt gaat worden.

Verzoekt het college:

– Wetende dat de communicatie rondom het project Lob van Gennep weliswaar een primaire en formele verantwoordelijkheid is van het Rijk, na de verkenningsfase als gemeente binnen het project actiever betrokken te worden bij de communicatie;
– In te zetten op een hoogwaterveiligheidsoplossing die het beste aansluit op de wensen van de inwoners en bedrijven in de Lob van Gennep. Immers, de gemeente staat het dichtst bij haar inwoners en behoort bij dit project, haar standpunt en de communicatie naar de inwoners daarover, actief naar voren te kunnen brengen zonder be├»nvloeding vanuit de Stuurgroep. En roept het college op dit standpunt in te nemen in de Stuurgroep;
– Binnen de Stuurgroep expliciet aandacht te vragen voor communicatie over de resultaten van de verkenningsfase met de gevolgen van de verschillende varianten voor de inwoners en bedrijven in de Lob van Gennep. Dit om de belangen en zorgen van alle inwoners in de Lob van Gennep bij de uiteindelijk te kiezen beveiligingsvariant als raad en college nog nadrukkelijker mee te kunnen wegen in het adviseringstraject richting Minister. Hiermee te komen tot een advies, dat vanuit beveiligingsoptiek het beste aansluit op de wensen van de inwoners en bedrijven in de Lob van Gennep;
– Zich maximaal in te spannen voor een schadeloosstelling vanuit het Rijk, voor alle inwoners
en bedrijven, ongeacht bouwperiode (voor of na 1996);
– Het college en de gemeenteraad van Mook & Middelaar op de hoogte brengen van dit
standpunt en deze verzoeken hierin samen op te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gepubliceerd op 27-05-2020 - Laatst gewijzigd op 27-05-2020