Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen door de fractie van D66 over bestemmingsplan Uitbreiding Haven Heijen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
(vragen ingevolge artikel 46 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad van de gemeente Gennep)

Datum: zondag, 15 augustus 2021

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Frank Pubben
Onderwerp: uitbreiding haven Heijen – bestemmingsplanprocedure

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op 29 juli, nu goed 14 dagen geleden, is de termijn waarop belanghebbenden zienswijzen konden indienen inzake het ontwerpbestemmingsplan haven Heijen afgesloten.

Vragen: Waarom is de gemeenteraad nog niet in kennis gesteld van de ingediende zienswijzen?
Wanneer gaat dit gebeuren? Wij willen graag z.s.m. inzicht in de stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad maar via B & W ontvangen worden.
Hoeveel zienswijzen zijn er ingediend bij de gemeente Gennep?
Zijn deze zienswijzen gedeeld met andere organisaties of personen buiten de gemeente Gennep?
Zo ja, met welk doel?

Op 10 augustus 2021 is er een aanvullend advies door de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgebracht. Hierin wordt aangegeven dat er nog onvoldoende motivatie en onderbouwing is voor nut en noodzaak van de uitbreiding van de haven Heijen. Er wordt gevraagd naar nadere onderbouwing, mede aan de hand van enkele scenario’s waarin varianten onderzocht worden. Dit m.b.t. milieuzonering en milieueffecten. De commissie geeft ook aan dat onduidelijk is waarom een bedrijventerrein van deze omvang op deze locatie noodzakelijk is.
Daarnaast is er onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de natuurontwikkeling voldoende garanties kent. Er wordt gevraagd naar nadere onderbouwing rondom invulling en beheer van natuurgebieden.
Dit mede omdat de leefomgeving van Heijen en de woonarken onvoldoende in beeld zijn gebracht. En de effecten op de beschermde natuur, zoals de Maasduinen dichtbij zijn, onvoldoende in beeld zijn gebracht. Op de gemeentelijke website wordt gemeld dat de commissie m.e.r. nog een aanvulling wenst maar overwegend waarderend en positief oordeelt over de plannen of onderdelen daarvan.

Vraag: Kunt u aangeven waar u de beoordeling op baseert dat de commissie m.e.r. een dergelijk standpunt over de plannen inneemt in haar laatste advies? Wij zien die namens nergens terug in de rapportage, integendeel we lezen behoorlijk kritische opmerkingen over bijvoorbeeld het onderwerp natuur. Wij verbazen ons over deze door het college geformuleerde tekst daar de commissie m.e.r. voor de tweede maal nogal wat aanvullingen vraagt inzake de plannen.

Vraag en verzoek: Kunt u de tekst zodanig aanpassen dat deze meer recht doet aan de bestuursrechtelijke rol van de overheid bij de beoordeling van voorliggende planvorming.

De gemeente verwacht dat de raad voor het einde van het jaar een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Vraag: Graag krijgen we inzicht in het tijdspad. Wij lezen in de rapportage van de m.e.r. dat ook de provincie nog tot besluitvorming moet komen. Toch wordt gesproken over besluitvorming in onze gemeenteraad voor het einde van dit jaar (2021) Wat heeft het advies van de commissie m.e.r., de ingediende zienswijzen en de besluitvorming door de provincie voor effect op de besluitvormingsprocedures en bijbehorend tijdspad?

In diverse stukken die onderdeel zijn van de ter inzage gelegde plannen komen wij oude regels en beschrijvingen tegen van de eerste versie van het voorontwerp. In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan wordt nog steeds in artikelen gesproken over het onderwaterdepot. Over containeroverslag en stukgoed. Terwijl in de toelichtingen gesproken wordt over het niet toestaan van containeroverslag, maar dit enkel incidenteel mogelijk is en het niet doorgaan van het onderwaterdepot. Er zijn in de stukken diverse tegenstrijdigheden te lezen die ons en ook belanghebbenden en inwoners wantrouwig maken over de precieze bedoelingen van de initiatiefnemers.
Indien gewenst kunnen wij u per pagina en formulering deze tegenstrijdigheden aanleveren, als u ze nog niet gezien heeft. Het gaat wat ver om die in deze vragen te formuleren, maar we zouden het betreuren dat wij een antwoord van uw college verkrijgen op deze vraag in de strekking van: “dit is ons niet bekend” Dus waar gewenst leveren wij uitgebreid aan waar de verschillen tussen toelichting en nadere artikelen uit het bestemmingsplan zitten.

Vraag: Op welke wijze gaat u het vertrouwen van inwoners in de gemeente herstellen?

De gemeenteraad is in 2016 gestart met een besluit en opgave waaraan de uitbreidingsplannen moeten voldoen. Er is toentertijd ingestemd met een verkenning Uitbreiding Haven Heijen.
De raad heeft daarmee een drietal doelstellingen geformuleerd waar de plannen aan moeten voldoen
Ik citeer uit het raadsbesluit september 2016:

“ Het project Uitbreiding Haven Heijen heeft drie doelen:
1. Uitbreiden van de bestaande haven in Heijen en het bedrijventerrein aldaar
2. Bijdragen aan de opgave voor hoogwaterbescherming
3. Ontwikkelen van watergebonden natuur” (einde citaat raadsbesluit)

Inzake doelstelling 3 concluderen wij dat dit niet bereikt wordt in de voorliggende plannen.
Thans wordt buiten het plangebied compensatie gepland voor de natuurontwikkeling. Daarmee wordt niet voldaan aan de door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen.
Derhalve is, volgens ons inzicht, sprake van een situatie waarin u de gemeenteraad dient te melden dat u de opgave niet kunt uitvoeren conform de vastgestelde kaders.

Vraag: Komt u op korte termijn met een aangepast raadsvoorstel inzake de uitbreiding haven Heijen waarin de raad eventueel een nieuwe opdracht geeft aan het college inzake de bestemmingsplanprocedure?

Namens de fractie van D66, Frank Pubben

Gepubliceerd op 15-08-2021 - Laatst gewijzigd op 15-08-2021