Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen aan het college van B&W Zwarteweg

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
(vragen ingevolge artikel 46 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep)
Datum: 13-8-2020
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Frank Pubben

Onderwerp: vragen ter onderbouwing m.b.t. het vraagstuk Verbindingsweg / Rondweg Zwarteweg
Ik zou antwoord op de volgende vragen ontvangen van:

1. De opdrachten aan Royal Haskoning m.b.t. uit te voeren metingen – prognoses m.b.t. voertuigbewegingen. En wel graag vanaf 2016 tot heden. Graag gespecificeerd in onderscheid jaarlijkse opdracht en opdracht ter uitvoering van het amendement geluid, trillingen en verkeer in de gehele gemeente en grondslag onderzoek leefbaarheid met als resultaat een rapportje en een interactieve website.

2. overzicht aan gemaakte kosten t.b.v. uitgevoerde metingen en verkregen rapportage aan Royal Haskoning m.b.t. de voertuigbewegingen gemeente Gennep. Ook graag vanaf 2016.

2.b. Wij willen als fractie graag inzicht krijgen in de cijfermatige onderbouwingen van de interactieve website. Wij willen als fractie graag goed geïnformeerd worden en zijn bereid om toelichtingen en uitleggen te ontvangen in een extra bijeenkomst of overleg. Thans ontbreekt dit inzicht op detailniveau en hebben wij het gevoel onze controlerende en wettelijke taak niet uit te kunnen voeren.

3. In 2017 is er een onderzoek gedaan naar voertuigbewegingen door middel van een opnieuw geactiveerde tellus aan de Zwarteweg. Zou ik daar de onderliggende cijfers van kunnen ontvangen. (Informatie uit uw RIB inzake onderzoek leefbaarheid: geluid, trillingen en milieu)

4. Daarbij de vraag hoe met een tellus onderscheid gemaakt kan worden tussen zwaar en licht verkeer. Want in uw RIB (met de informatie van de tellus) wordt gesteld dat dit onderzoek inzicht geeft in een percentage vrachtverkeer. Wat is dan zwaar en wat is licht.

5. Hoe verklaart u dat de aan ondergetekende gegeven prognoses / cijfers inzake de verkeersbewegingen in de gemeente Gennep exact gelijk zijn in het overzicht 2018 en het overzicht 2016?

6. Levert het door ondergetekende gemaakte overzicht op basis van de door uw college verstrekte cijfers inzake voertuigbewegingen en decibellen geluid een representatief overzicht op van de gemeente Gennep? (als bijlage toegevoegd)

7. Graag in overzicht de gemaakte en geraamde kosten voor voorbereiding van de verbindingsweg / rondweg en de geraamde kosten voor voorbereiding en uitvoering. En dan vanaf maart 2018 tot heden. Graag daarbij ook separaat het overzicht van ambtelijke kosten die nodig zijn voor het gehele project: raming toekomst en inmiddels gemaakte kosten.

8. Hoeveel m3 is er afgelopen periode (vanaf maart 2018) door de ontgronder afgevoerd uit het plangebied Koningsven-de Diepen?
Wat is de verwachting van afvoer voor de komende periode (2020-2021-2022)
Hoeveel heeft de ontgronder betaald of is deze verschuldigd aan afdracht naar de gemeente Gennep in de periode 2018-2022. Graag in een overzicht per jaar.

9. Uw college heeft recent nog in zitting bij de rechtbank Limburg aangevoerd dat het extra verkeer t.b.v. de zandwinning een zeer gericht effect heeft op de milieubelasting. Dat geldt voor geluid, lucht en verkeer. De rechtbank heeft uw beargumentering bekrachtigd in een uitspraak op 31 maart 2020 (zaak AWB/ROE 19/1562, 19/1563, 19/1748)
Uw college voert aan: “er een toename van de geluidbelasting bij de woningen aan de Zwarteweg met afvoer van 150 vrachtwagens is berekend die als verwaarloosbaar is te beschouwen en derhalve geen onaanvaardbare overlast oplevert”.
Wat is dan uw onderbouwing voor het realiseren van een verbindingsweg (voorheen Rondweg) om de Zwarteweg te ontlasten. Waarom wel de Zwarteweg en niet de andere wegen ontlasten waar veel meer voertuigen en geluidsbelasting te constateren valt?

Gepubliceerd op 16-08-2020 - Laatst gewijzigd op 16-08-2020