Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Toerisme, Natuur en Milieu

Het verlichten van historische panden en markante plekken, zoals de Niersbrug en de vlonder bij de Gennepermolen. Gewone verlichting vervangen door ledlampen, mogelijk in verschillende kleuren.

Maas- en Niersstrandjes aanleggen, zodat er hier meer plaatsen komen waar mensen kunnen recreëren.

Het gebied van de steenfabriek in Milsbeek wordt aangepakt. Startpunt is een samenspraakproces. Waar mogelijk willen we kansen benutten en zijn er ontwikkelingen voor natuur en toerisme.

Nieuwe fietsverbindingen die op een tekening – eventueel in een aparte uitgave – aangegeven worden. De Maasroute vanaf Venlo verbinden met Milsbeek-Mook-Middelaar. Speerpunt voor D66 is het realiseren van een fietslussenpad van Gennep tot voorbij de Duitse grens.

Hergebruik van afvalstoffen stimuleren. Afval is een grondstof.

Onderzoek naar de noodzaak van een openbaar toilet in het centrum van Gennep.

Erfgoed beter beschermen. Actievere rol in de herbestemming van historische gebouwen.

Daar waar mogelijk natuurontwikkeling stimuleren. Een verkenning naar de verbinding van Nationaal Park Maasduinen met het Reichswald.
Een rol nemen in het realiseren van het al jaren door de provincie geplande ecoduct over de A77. Realisatie: in periode 2018-2022.

Geen verdere verrommeling (een storende toename van de variatie in het landschap in combinatie met een gebrek aan samenhang) in het buitengebied. De inzet bij nieuwbouw is verdichting van de bebouwde kommen. (De Nationale Omgevingsvisie zou ook in de gemeente Gennep toegepast moeten worden: weidsheid en openheid van landschap is van belang).

Veelplegers van milieudelicten, stroperij en wildcrossen (strenger) aanpakken. Meer handhaven.

De Groes wordt, vanuit een samenspraakproces, ingericht als ‘Groene Long’.

Er wordt een informatiepunt geopend rondom duurzaamheid en levensduurbestendigheid. Inwoners, verenigingen en ondernemers krijgen hier informatie en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid.

De gemeente Gennep gaat op grote schaal bermen, akkerranden en groene hoekjes (laten) inzaaien met bloemen en kruiden. Daardoor komen er meer insecten, vogels en andere kleine dieren. Dit doen we samen met natuur –en landschapsorganisaties.

Wij willen inzicht en overzicht in de problematiek van asbesthoudende daken. (steenfabriek en boerderijen). Vervolgens willen we actief zoeken naar oplossingen.

Toerisme, Natuur en Milieu